ENSENYAMENT DE PSICOLOGIA

CURS 2003 - 04

Codi de l´assignatura: 11022114

Nom de l´assignatura: PSICOBIOLOGIA CLÍNICA

Professor/a: Joaquim Maria Solé i Montserrat

Període lectiu: Curs 2001-2002/ 4t curs / 1r quadrimestre

Nivell: 2º cicle. Fonaments de Neurociència, Psicofisiologia Humana I i II

Tipus: Obligatòria

Programa:

1. Introducció: Bases Biològiques dels Trastorns Psicopatològics.

2. Trastorns d´ansietat: Genètica. Hipòtesis neuroquímiques i neurobiològiques.

3. Trastorn Obsessiu Compulsiu. Trastorn per Stress Post-Traumàtic: Factors psicobiològics.

4. Trastorns de l´estat d'ànim. Genètica. Alteracions Serotonèrgiques i Noradrenèrgiques. Mecanismes de receptors. Mecanismes moleculars.

5. Conducta autolítica: Bases psicobiològiques.

6. Trastorn bipolar I. Trastorn bipolar II. Ciclotímia.

7. Esquizofrènia i d´altres trastons psicòtics. Trastorns del desenvolupament. Alteracions de Neurotransmissors i moleculars. Neuroimatge.

8. Demència. Genètica. Alteracions estructurals, histopatològics i funcionals.

9. Trastorns de la Conducta Alimentària. Factors psicobiològics.

10. Trastorns Somatoforms; Facticis i Dissociatius.

11. Trastorns Sexuals i de la identitat sexual: Factors psicobiològics.

12. Trastorns del Control d´impulsos. Factors psicobiològics.

Objectius: Aproximació al coneixement de les diferents alteracions estructurals, funcionals, neuroquímiques, moleculars i genètiques relacionades amb els diferents trastorns psicopatològics.

Bibliografia:

Francisco. J. (2000) Bases Biológicas de las psicopatologías. Madrid: Piramide

Charney D.S, edit. Neurobiology of mental illness. Oxford University Press; 1999.

Gurling B. Molecular biology mental illness. Cambridge University Press; 2000.

Panksepp J. Advances in biological psychyatry. Vol 3. Jai Press; 2000.

Winn P. Dictionary of biological psychology. London: Routledge; 2000.

Sthal S. Psicofarmacología esencial. Bases neurocientíficas y aplicaciones clínicas. Barcelona: Ed. Ariel; 1998.

American Psychiatry Association. (1995). Manual de Diagnostico y estadístico de los trastornos mentales IV (DSM-IV). Barcelona: Masson

OMS. (1995)Trastornos mentales y del comportamiento, 10a. ed. (CIE-10). Madrid: Meditor

Mètodes d´ensenyament: classe teòrica, laboratori, seminari.

Tipus d´avaluació: examen escrit tipus test(60%) i temes a desenvolupar(40%). Treball de recerca clínica necessari per a aprovar l'assignatura, a l'hora que permet ponderar la nota final.

Llengua en que s´imparteix el curs: Català

Núm. de crèdits ECTS: 6