ENSENYAMENT DE PSICOLOGIA

CURS 2003 - 04

Codi de l'assignatura: 11022027

Nom de l'assignatura: INTERVENCIÓ PSICOLÒGICA EN GRUPS I ORGANITZACIONS

Professor: Jordi Tous Pallarés

Període lectiu: Q2

Nivell: 4t curs

Tipus: Obligatòria

Programa:

1. Introducción a la psicología de los grupos.

La dinámica de los grupos.

Los roles desempeñados en el grupo.

2. El estudio de los grupos en las organizaciones.

La dinámica de los grupos en las organizaciones.

3. Los grupos de trabajo.

Los Grupos Autónomos de Trabajo

  1. Los Equipos de Trabajo.

  2. Técnicas aplicadas a Grupos y Equipos de Trabajo.

  3. Evaluación de la eficacia de la intervención en grupos y equipos de trabajo.

Objectius:

1.-Integrar els continguts bàsics del programa.

2.-Dominar alguns mètodes de recerca en l'àmbit esmentat.

3.-Aplicació pràctica i empírica dels coneixements adquirits facilitant la intervenció.

Bibliografia:

Gil, F. De la Hera, C. (2000), Introducción a la psicología de los grupos. Teoría y aplicación. Madrid: Síntesis.


González, P. (ed.), Psicología de los grupos. Teoría y aplicación. Madrid: Síntesis.


Morales, J.F. , Navas, M.S. y Molero, F. (1996). Estructuras de grupo y liderazgo. En S. Ayestaran (eds.), El grupo como construcción social. Rubí: Plural.


Peiró, J. M. (1992). Psicología de la organización (5ª ed.). Madrid: UNED. Tomo II.


Salanova; M.; Prieto, F. i Peiró, J. M. (1996). Grupos de trabajo. En J. M. Perió i F. Prieto (eds.), Tratado de psicología del trabajo. Volumen II: Aspectos psicosociales del trabajo. Madrid: Síntesis.


Silva, M. i Quijano, S. (1997). Los grupos en las organizaciones. En P. González (ed.), Psicología de los grupos. Teoría y aplicación. Madrid: Síntesis.


Mètodes d'ensenyament:

Se plantea el desarrollo de la asignatura según los criterios de la ENOP; es decir pasando de la aproximación conceptual (1-4), al ejemplo (5) y, de este a la praxis (6).

Tipus d'avaluació:

Para la evaluación de la asignatura tendrán que realizarse cuatro ejercicios valorados en un 25% de la nota final de la asignatura:

  • 2 ejercicios prácticos de formación de un grupo y un equipo de trabajo .

  • Un ejercicio de evaluación de la conducta de un grupo.

  • Un exámen documentado sobre los contenidos teóricos de la asignatura.

Llengua en què s'imparteix l'assignatura: Català.

Número de crèdits ECTS: 3 crèdits (2 teòrics + 1 pràctic)