ENSENYAMENT DE PSICOLOGIA

CURS 2003 - 04

Codi de l'assignatura: 11022023

Nom de l'assignatura: PSICOLOGIA DE L'EDUCACIO I

Professor/a: María Dolores Varea Santiago

Període lectiu: Primer quadrimestre

Nivell: Segon cicle

Tipus: Obligatòria

Programa:

ASPECTES INTRODUCTORIS

1. Aspectes històrics de la Psicologia de l'Educació.

2. Concepcions actuals de la P.E.

3. Objecte i estudi i continguts de la P.E.

4. Rol professional del psicòleg educatiu.

5. PE, Psicologia de la Instrucció y Currículum.

6. Investigar en P.E.: Del mètode hipotètic deductiu al microgenètic.

CONDICIONANTS INTRA/INTER PERSONALS DEL PROCÉS D'ENSENYAMENT / APRENENTATGE

7. Aproximació interactiva al procès d'ensenyar i aprendre.

Aprendre a construir coneixements compartits (neuroconstructivisme)

8. Procesos, estratègies i estils d'aprenentatge.

9. Els contextos d'activitat (centres escolars, família...).

Objectius:

1. Adquirir els coneixements necessaris i rellevants per abordar l'estudi dels processos d'ensenyar i aprendre.

2. Aplicar els coneixements assimilats a contextos d'ensenyament/aprenentatge reals o simulats.

3. Aplicar alguns mètodes i tècniques d' investigació i intervenció psicopedagògiques.

Bibliografia:

COLL,C. (1989). Conocimiento psicológico y práctica educativa. Introducción a las relaciones entre psicología y educación. Barcelona: Barcanova.

NOGUERA, J; PASTOR, E Y ROMAN, J.M. (1985). Métodos de formación y selección de profesores. Barcelona: Herder.

PASTOR, E. (1989) Análisis de la profesión de Psicólogo de la Educación. Revista de Psicología. Universitas Tarraconensis, XI (1) 125-138.

PASTOR, E. (1991) La psicología de la Educación en sus textos. Revista de Psicología. Universitas Tarraconensis, XIII (2) 107-126.

PASTOR, E. y otros (1995). La tutoria en secundaria. Barcelona:Ceac.

WOOLFOLK,A.E.(1996) Psicología Educativa. Mèxic: Prentice-Hall Hispano Americana (6ª Edic.)

Mètodes d'ensenyament:

Exposicions teòriques i discusions en petits grups i en grup aula.

Tipus d'avaluació: Examen escrit (70%), i avaluació continuada fonamentada amb la presentació de treballs teòrics i d'aplicació de coneixements (30%) (Memòria de pràctiques). Es promitjarà l'examen escrit i la memòria si s'ha superat l'examen escrit.


Llengua en què s'imparteix l'assignatura: Català

Núm. de crèdits ECTS: 3 + 1,5 pràctics.