ENSENYAMENT DE PEDAGOGIA

CURS 2002 - 03

CURS 2002-2003

Codi de l'assignatura: 11012116

Nom de l'assignatura: INTERVENCIÓN PSICOEDUCATIVA EN ELS TRASTORNS D'APRENENTATGE I

Profesora: Mª Dolors Varea Santiago

Període lectiu: 2º Quatrimestre

Nivell: 2º cicle (4º curs)

Tipus: OBLIGATORIA (Pedagogia)

Programa

PART TEÒRICA

 1. Introducció:

  • Quan es considera que hi ha un trastorn d'aprenentatge instrumental?

  • Definició: Dificultats d'aprenentatge.

 2. Llenguatge oral o expressiu:

  • Desenvolupament del llenguatge oral.

  • Necessitat d'un abordatge multidisciplinar.

 3. Trastorns en el llenguatge oral:

  3.1 Segons les deficiències d'articulació: DISLALIA
  • Definició i freqüència

  • Òrgans que intervenen en l'articulació dels fonemas

  • Errors més freqüents.

   • Classificació:

  Dislàlia EVOLUTIVA

  Dislàlia Funcional

  Dislàlia Audiògena

  Dislàlia Orgànica:

  • DISGLOSIA
  • DISARTRIA
  3.1 Segons les deficiències d'elaboració: AFASIA
  3.2 Segons les deficiències en el ritme: DISFEMIA
 4. Aspectes socioemocionals en les dificultats d'aprenentatge: Trastorns expressius del llenguatge i personalitat.

 5. Intervenció psicoeducativa en les dificultats d'aprenentatge.

PART PRÀCTICA

 • Com fer un diagnòstic?. Coneixement de les proves que s'han d'administrar.

 • Estudi de casos

A nivell de classe farem un diagnòstic d'uns nens, dividint el treball en grups de dos, cadascun d'aquests grups treballarà un aspecte del diagnòstic i després ho ficarem en comú.

S'ha de lliurar el diagnòstic sencer del nen/nena que hagis fet.

Objectius:

 1. Conèixer a que ens referim quan parlen de dificultats en l'aprenentatge.

 2. Conèixer els trastorns que poden aparèixer en el llenguatge oral de l'infant.

 3. Aprendre a fer un diagnòstic per detectar possibles trastorns del llenguatge oral.

 4. Reflexionar sobre com es pot portar a terme una intervenció psicoeducativa en una problemàtica d'expressió oral.

Bibliografia:

Acosta, V.M.; León, S. y Ramos, V. (1998) Dificultades del habla infantil: un enfoque clínico. Málaga: Aljibe.

Busto, Mª C. (1998) Manual de Logopedia Escolar. Madrid: CEPE

Dockrell, J. y McShane, J. (1997). Dificultades de aprendizaje en la infancia. Barcelona: Paidós.

González, H. y Núñez, J.C. (1998). Dificultades del Aprendizaje Escolar. Madrid: Pirámide.

Goodglass, H. y kaplan, E. (1998) Evaluación de la Afasia y de trastornos relacionados. Madrid: Editorial Médica Panamericana.

Helm-Estabrooks, N. y Albert, M. (1994) Manual de Terapia de la Afasia. Madrid: Editorial Médica Panamericana.

Miranda, A; Vidal-Abarca, E. y Soriano, M. (2000) Evaluación e Intervención Psicoeducativa en Dificultades de Aprendizaje. Madrid: Pirámide.

Monedero, C. (1984) Dificultades de Aprendizaje Escolar. Madrid: Pirámide.

Mulvaney, A. (1998) ¡Mira quién habla! México: Diana.

Pascual, P. (1981). La Dislalia. Madrid: CEPE.

Perelló, J. (1995) Trastornos del habla. Barcelona: Masson.

Puyuelo, M (1999) Casos Clínicos en Logopedia. Barcelona: Masson.

Sos, A. y Sos, Mª Luz (1999). Logopedia Pràctica. Madrid: Escuela Española.

Mètodes d'ensenyament:

Exposicions teòriques i discussions en petits grups i en grup aula.

Suport amb material audiovisual.

Tipus d'avaluació:

Examen teòric que correspon al 70% de l'assignatura.

Diagnòstic que correspon al 30% de l'assignatura.

És precís aprovar l'examen teòric per configurar la nota final.

Llengua en què s'imparteix l'assignatura: Castellà i català.

Núm. de crèdits ECTS: 1,5 + 1,5 pràctics.