ENSENYAMENT DE PEDAGOGIA

CURS 2002 - 03

Codi de l'assignatura: 11012114

Nom de l'assignatura: Psicologia de la Deficiència Mental (Pedagogia)

Profesora: Ester Martínez Vera

Període lectiu: 1r quadrimestre.

Nivell: 3 curs

TIPUS: Obligatòria

PROGRAMA:

  1. LA COMPLEXITAT DE L'ESTAT DEFICITARI
  2. -Concepte i classificació

    -Etiologia

    -Prevenció

  3. CONTEXTES D'INTERVENCIÓ I INTEGRACIÓ

-Integració escolar

Models i organització de la integració escolar

Tècniques i sistemes d'integració escolar

Actituds de professors i companys

Actitud i resposta del propi integrat

Abast i límits

-Integració i participació social

Problemàtica psicosocial: autoconcepte, família, participació social

L'ocupació laboral

Abast i límits

OBJECTIUS:

- Sensibilitzar als futurs professionals de l'existència d'un curs intel·lectual no normatiu que cal estudiar per si mateix per a conèixer-lo.

- Entendre la deficiència mental des d'una perspectiva constructivista i interactiva, entenent-la tal i com va esdevenint, considerant la incidència que el medi té en la seva construcció.

- Orientar sobre el tipus d'intervenció intel·lectual, personal, familiar, o social d'acord amb el marc teòric emprat.

BIBLIOGRAFÍA

.Cambrodí, A. (1988) Psicología de la deficiencia mental. El proceso de deficienciación. Barcelona. Edciones La Caixa

.Feuerstein, R. (1980) Instrumental Enrichment Baltimore: University Park Press.

.Flórez J. y Troncoso M.J (1992) Síndrome de Down y educación Barcelona:Masson- Salvat

.Molina, S. (1994): Deficiencia mental: aspectos psicoevolutivos y educativos. Málaga: Aljibe

.Sastre S. y Pastor E. (1991) Vers una interpretació constructiu-contextualista: l'adult com a mediador. Revista de Psicología Universitas Tarraconensis XIII, 1, 125-134

MÈTODES D'ENSENYAMENT: Classe teòrica

TIPUS D'AVALUACIÓ: Avaluació continuada asistencial, presentació d'un dossier d'apunts amb examen final oral.

LLENGUA EN QUE S'IMPARTEIX EL CURS: Català

NÚM. DE CRÈDITS : 1,5 Teòric