ENSENYAMENT DE PEDAGOGIA

CURS 2002 - 03

Codi de l'assignatura: 11012112

Nom de l'assignatura: PSICODIAGNÒSTIC ESCOLAR (Pedagogia)

Professora: Montserrat Moya

Període lectiu: 1r Q.

Nivell: Quart curs Pedagogia

Tipus: Obligatòria

Programa:

I. PRESPECTIVES TEÒRIQUES I CONCEPTUALS

-Concepte i definició

-Delimitació terminològica

-Funcions i objectius

-Âmbits d'actuació

-Tendències actuals

II. SISTEMES I SUBJECTES IMPLICATS EN EL DIAGNÒSTIC PSICOPEDAGÒGIC

-Escola

-Professor

-Família

-Equip psicopedagògic

III. EL DIAGNÒSTIC COM A PROCÉS

-L'entrevista diagnòstica amb nens i adolescents

-Consideracions evolutives

-Trastorns i criteris diagnòstics a avaluar

-Redacció i devolució de l'informe

IV. PRÀCTIQUES

Exploració individual d'un nen o nena per donar un informe complert a nivell psicopedagògic.

Objectius:

Poder fer un diagnòstic escolar adient, fent servir els diferents materials i tests que hi ha al mercat, fent la correcció i interpretació i l'elaboració de l'informe.

Bibliografia:

- Arnaiz, P. (1985) Intervención educativa i diagnóstico psicopedagógico Barcelona: Laia

-Bassedas, E. y Col. (1993) Intervención educativa y diagnóstico psicopedagógico Barcelona:Paidos

-Buisán, C. Y Marín, M.A. (1987). Como realizar un diagnóstico pedagógico. Barcelona: Oikos-Tau

-Batanaz, L. Investigación y diagnóstico en educación Málaga: Aljibe

-Fernández Ballesteros, R. (1992) Psicodiagnóstico Madrod:UNED

-Granados, P. (1993). Diagnóstico Pedagógico. Madrid: UNED.

-Marí, R. (2001). Diagnóstico pedagógico. Barcelona: Ariel Educación.

.Monereo, C. y Solé, I. (1996) El asesoramiento psicopedagógico Madrid. Alianza Editorial.

Mètodes d'ensenyament: Classe teòrica i pràctica

Tipus d'avaluació: Presentació del treball pràctic(30%) i examen tipus test(70%).

Llengua en què s'imparteix l'assignatura: Català

Núm. de crèdits ECTS: 6 cr.