ENSENYAMENT DE RELACIONS LABORALS

CURS 2001 - 02

Facultat de Ciències Jurídiques Area de Psicologia Social

Codi assignatura: 15031211

Assignatura: Psicologia de la Negociació en Conflictes

Ensenyament: Relacions Laborals.

Curs académic: 2001-02 Grups: (2) M-1, T-1

Tipus: optativa

Professors: Sr. Jordi Tous i Pallarès.

Objectius:

Es pretén que l'alumne conegui les aplicacions de la psicología social del treball a situacions de conflicte i negociació a les organitzacions. Els continguts de l'assignatura s'estructuren en dos blocs un de teóric i un bloc pràctic. Les classes pràctiques es centraràn en l'análisi de casos concrets per tractar de que l'alumne integri els continguts teórics amb la praxis.

Avaluació:

Per superar l'assignatura caldrà:

l.- Superar l'examen teóric amb la qualificació d'APTE. (amb valor del 66'5% de la nota global de l'assignatura)

2.- Assistir i realitzar els treballs de les classes pràctiques (amb valor del 33'5% de la nota global de l'assignatura), amb la conseqüent presentació dels diversos informes de les pràctiques. La presentació d'aquestos informes de practiques són obligatoris i imprescindibles per superar l'assignatura.

Programa:

Bloc 1: Continguts teórics de psicología del conflicte i la negociació.

Tema 1. Models organitzacionals, psicopatologies laborals i conflicte. Organització del treball i conflicte. Capacitat de l'organització per desenvolupar inestabilitat psicológica.

Tema 2. La comunicació en l'origen de conflictes. Distorsions al procés de comunicació. Tensions i conflictes a la gestió per mitjà de la comunicació. Mitjans de comunicació més eficaços.

Tema 3. Actituds i comportaments individuals per a la solució de conflictes. La Motivació, la satisfacció laboral i el conflicte.

Tema 4. Les característiques individuals a la negociació. Percepció social i negociació. Estils de gestió de conflicte i negociació.

Tema 5. El.laboració d'un plà de negociació. La divisió dels papers o tasques. Creació d'un espai o zona de negociació. La tasca d'establir objectius. Prevenció del desenvolupament del procès de negociació. Les tàctiques de negociació

Tema 6. Instruments d'avaluació de les habilitats de negociació. Els qüestionaris CAN i CEN de G. Serrano. El test NEGO.

Bloc 2: Casos pràctics de psicología de la negociació.

Bibliografia

ADAM, P. y REY WAULD, J. (1992) Conflictos de trabajo y cambio social. Ibérico Europea. Madrid.

ALCAIDE, C. (1987) Conflicto y poder en las organizaciones. Publicaciones del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social (INSS). Madrid.

QUINTANILLA, I. (1989) El hombre en el trabajo: Insatisfacción y conflicto. Promolibro. Valencia.

TOUZARD, H. (1981) La mediación y la solución de conflictos. Herder. Barcelona.