ENSENYAMENT DE RELACIONS LABORALS

CURS 2001 - 02

Facultat de Ciències Jurídiques Area de Psicologia Social.

Codi assignatura: 15031210

Assignatura: TÉCNIQUES DE SELECCIÓ I FORMACIÓ DE PERSONAL

Ensenyament: Relacions Laborals.

Curs académic: 2001-02 Grups: (2) M-1, T-1

Tipus: optativa

Professor/a: Sr. Ferràn Ferré i Padreny.

Objectius:

Es pretén que l'alumne conegui les aportacions bàsiques que s'han fet des de la psicología del treball a la selecció i formació de personal. Els continguts de l'assignatura s'estructuren en dos blocs un de teóric (dividit en dos: selecció i formació) i un bloc pràctic. Les classes pràctiques es centraràn en l'análisi de casos concrets per tractar de que l'alumne integri els continguts teórics amb la praxis.

 

Avaluació:

Per superar l'assignatura caldrà:

l.- Superar l'examen teóric amb la qualificació d'APTE. (amb valor del 66'5% de la nota global de l'assignatura)

2.- Assistir i realitzar els treballs de les classes pràctiques (amb valor del 33'5% de la nota global de l'assignatura), amb la conseqüent presentació dels diversos informes de les pràctiques. La presentació d'aquestos informes de practiques són obligatoris i imprescindibles per superar l'assignatura.

 

Programa:

Bloc 1: Continguts teórics de selecció i formació

Part 1.- El procés de selecció de personal.

Tema 1. Esquema básic del procés de selecció. Fases del procés de selecció de personal. Avantatges i inconvenients derivats de la planificació de la selecció.

Tema 2. Técniques i instruments util.lizats al procés de selecció de personal. Eines de preselecció. Proves professionals o de coneixements. Test psicológics de selecció de personal. Proves en situacions reals o simulades.

Tema 3. L'entrevista de selecció. Característiques i models d'entrevista de selecció. Funcions de l'entrevista. Metodologia i organització a l'entrevista. Insuficiencies i problemes que genera l'entrevista.

Tema 4. Limitacions étiques i legals del procés de selecció de personal. La responsabilitat del control del procés de selecció. Problemes i errors més freqüents.

Part 2.- Les técniques de formació del personal en la empresa.

Tema 5. Definició, continguts i objectius de la formació de personal. Els principis de la formació a la situació actual. Les noves tecnologíes i la necesitat de formació.

Tema 6. L'enfoc sistemàtic de la formació. Diagnóstic de les necesitats formatives. Elaboració del pla de formació. Execució de la formació. Avaluació i seguimient de la formació.

Tama 7. La técnica de la formació. Aspectes logístics de la formació. Els materials de recolzament. Els diferents sistemes didáctics. Les innovacions tecnológiques i metodológiques de la formació.

Tema 8. Qüestions pendents del desenvolupament de programes de formació a l' empresa. Una formació permanent versus una formació temporal. Una formació pel lloc vesus una formació polivalent.

Bloc 2: Casos pràctics de psicología de la selecció i formació.

 

Bibliografia

AEDIPE. (1997) Psicología del trabajo y gestión de recursos humanos. Madrid: AEDIPE.

AGUIRRE, S. DEL CERRO, S. (1999) El psicólogo en la empresa. Barcelona: Anthopológica.

CARBÓ, E. (2000) Manual de psicología aplicada a la empresa Madrid: Garnica.

DE JUAN, M. COLOM, R. QUIROGA, A. (1996) La práctica de la psicología diferencial en industria y organizaciones. Madrid: Pirámide.

FERNÁNDEZ-RIOS, M. (1995) Análisis y descripción de puestos de trabajo. Barcelona: Diaz de Santos.

T.E.A. (Ed.) (1990) Test psicológicos en España. Madrid: TEA