ENSENYAMENT DE RELACIONS LABORALS

CURS 2001 - 02

Facultat de Ciències Jurídiques Area de Psicologia Social.

Codi assignatura: 15031011

Assignatura: DIRECCIÓ I GESTIÓ DE PERSONAL I

Ensenyament: Relacions Laborals.

Curs académic: 2001-02 Grups: (3) M-1, M-2, T-1

Tipus: troncal

Professor/a: Sr. Ferràn Ferré i Padreny.

Objectius:

Es pretén que l'alumne conegui les aplicacions de la psicología del treball i les organitzacions al context de la direcció i gestió de personal. Els continguts de l'assignatura s'estructuren en dos blocs un de teóric i un bloc pràctic. Les classes pràctiques es centraràn en l'análisi de casos concrets per tractar de que l'alumne integri els continguts teórics amb la praxis.

Avaluació:

Per superar l'assignatura caldrà:

l.- Superar l'examen teóric amb la qualificació d'APTE. (amb valor del 66'5% de la nota global de l'assignatura)

2.- Assistir i realitzar els treballs de les classes pràctiques (amb valor del 33'5% de la nota global de l'assignatura), amb la conseqüent presentació dels diversos informes de les pràctiques. La presentació d'aquestos informes de practiques són obligatoris i imprescindibles per superar l'assignatura.

Programa:

Bloc 1: Continguts teórics de psicología de la direcció i gestió de R.R.H.H.

Tema I : Introducció a la Psicologia de la Direcció i Gestió de Recursos Humans.

Importancia del factor humà a l'empresa actual. El psicóleg i la gestió de recursos humans. Teoríes de gestió de recursos humans. Estratégies de gestió de recursos humans. Models d'organizació i gestió de recursos humans. La cultura, les polítiques i la gestió de recursos humans.

Tema II : La psicologia a l'àmbit del procés d'insercció al lloc de treball.

La descripció operativa dels llocs de treball: metodologia i continguts. Sistemes de valoració dels llocs de treball. El procès de reclutament i selecció de personal. Test de selecció i consideracions étiques. La selecció de personal del segle XXI: La selecció per competències.

 

Tema III : La psicologia a l'àmbit del manteniment al lloc de treball.

La política de la formació i entrenament de personal. L'avaluació i valoració dels rendiments laborals. La significació psicológica de la remuneració i polítiques alternatives.

Tema IV : La psicologia a l'àmbit de la millora de la Qualitat de Vida Laboral (Q.V.L.).

El concepte qualitat de vida i les respercusions dins el treball. Psicopatologies Laborals. Ergonomia i factors adaptatius. Risc i seguretat al lloc. Estrés laboral.

Bloc 2: Casos pràctics de psicología de la direcció i gestió de R.R.H.H.

 

Bibliografia

CASADÓ, LL. (1994) Psicología del desarrollo de la organización. Madrid: Centro de estudios Ramón Areces.

FERNANDEZ-RIOS, M. (1999) Diccionario de recursos humanos. Madrid: Diaz de Santos.

GIL, I. RUIZ, L. RUIZ, J. (1997) La nueva dirección de personas e la empresa. Madrid: McGraw-Hill.

GOMEZ-MEJIA, L.R. BALKIN,D.B. CARDY, R.L. (2001) Gestión de recursos humanos. Madrid: Prentice-Hall.

PUCHOL, L. (1999) Gestión de recursos humanos. Madrid: ESIC

VALLE, R. (1995) Gestión estratégica de los recursos humanos. Madrid: Addison-Wesley.