ENSENYAMENT DE RELACIONS LABORALS

CURS 2001 - 02

Facultat de Ciències Jurídiques Area de Psicologia Social.

Codi assignatura: 15031002

Assignatura: PSICOLOGIA DEL TREBALL

Ensenyament: Relacions Laborals.

Curs académic: 2001-02 Grups:(2) M-1, T-1

Tipus: troncal

Professors: Dr. Jordi Tous i Pallarès.

Objectius:

Es pretén que l'alumne domini les aplicacions básiques que s'han fet des la psicologia del treball i les organitzacions per l'estudi del comportament humà al contexte laboral. Els continguts de l'assignatura s'estructuren en dos blocs un de teóric (amb 13 temes) i un de pràctic. Les classes pràctiques es centraràn en l'anàlisi de casos concrets per tractar de que l'alumne integri els continguts teórics amb la praxis.

Avaluació:

Per superar l'assignatura caldrà:

l.- Superar l'examen teóric amb la qualificació d'APTE. (amb valor del 66'5% de la nota global de l'assignatura).

2.- Assistir i realitzar els treballs de les classes pràctiques (amb valor del 33'5% de la nota global de l'assignatura), amb la conseqüent presentació dels diversos informes de les pràctiques.

Programa:Tema I . - Introducció a la psicologia: definició, conceptes, marcs teórics i técniques de la psicología científica.

El concepte de psicología científica. Principals temes d'estudi de la psicología científica. Métode i sistemes de treball de la psicología científica. Principals paradigmes i autors de la psicología contemporánea. Ambits d'aplicació de la psicologia científica. La psicologia i les relacions laborals.

Tema II.- La psicologia social: processos psicosocials bàsics.

El procés de percepció social i de persones. El procés d'atribució o explicació de la conducta. Ambient i la conducta. Les actituds, els seus components i les seves funcions.

Tema III.- Las relacions interpersonals i els processos d'influència grupal

Definició i característiques del grup humá. Tipologia dels grups: primaris i secundaris. La dinámica dels grups. El paper del líder sobre l'activitat del grup. Els rols o papers socials. Les normes socials i el procès de socialització.

Tema IV.- Antecedents histórics de la psicologia social aplicada al treball. Models teórics i temes d'estudi.

Els principals models i marcs de referencia de la psicología del treball. El treball humà com a fenómen social i com a activitat humana. Significat del treball i valors laborals.

Tema V.- L'estudi del treball des de la psicologia.

Evolució histórica i delimitació de l'objecte d'estudi de la psicologia del treball. Métodes de recerca emprats. La psicologia del treball i les organitzacions a Europa. Canvis en el treball les seves condicions i l'aplicació de noves tecnologies. Atur i ocupació.

Tema VI. - La incorporació del individu al sistema social del treball.

Ritmes biológics i activitat laboral. Tasques i llocs de treball. L'estudi de les ocupacions i sistemes de classificació. LŽestudi dels rols laborals i del procés de definició del lloc de treball. Habilitats requerides i procés de selecció de personal. Principals models psicológics de selecció de personal.

Tema VII.- El procès de motivació laboral i el manteniment al lloc de treball.

Aspectes motivadors del treball. Motivadors de l'entorn laborals i motivadors del contingut del treball. Models del procès vs. models del contingut. Constructes motivacionals personals referits a sistemes d'avaluació i d'intervenció en motivació laboral.

Tema VIII.- El deseixir laboral i la seva avaluació. Enfocs teórics sobre el deseixir laboral. Facilitadors e inhibidors del deseixir laboral. L'avaluació i mesura del deseixir i dels rendiments al treball. La valoració efectiva i els programes de recompenses.

Tema IX.- Les actituds i la satisfacció laboral.

Actituds enfront del treball i satisfacció en el treball. Dimensions de satisfacció laboral. Satisfacció laboral i satisfació general. Eines per la mesura d'actituds i satisfacció laboral. relació de la satisfacció amb altres variables. La conducta laboral frustrada.

Tema X. - La socialització de l'individu dins l'organització social.

Els concepte organització. Característiques de les organitzacions humanes. El procés de elaboració i definició de rols. La socialització laboral: concepte i continguts. Fases del procés de socialització. Principals indicadors de socialització e integració a contextes organitzacionals.

Tema XI.- El grup de treball i el lideratge.

Tipus i estils de lideratge. Aproximacions teóriques al lideratge. Limitacions de la conducta del líder a l'organització. Instruments para avaluar els estils de lideratge.El concepte treball en grup. Activitat i efectivitat grupal.

Tema XII.- El procés de comunicació a l'organització.Elements del procès de comunicació interpersonal. La comunicació a l'organització. Les xarxes de comunicació i la direcció del flux d'informació.

Tema XIII.- El clima laboral.Concepte i dimensions de clima. Dimensions psicológiques i clima organitzacional. Causes i efectes del clima a la conducta organitzacional. Instruments i eines d'avaluació.

 

Bibliografia

MORALES, J.F. et all (1999) Psicologia Social. Madrid: McGraw-HillPEIRÓ, J.M. y PRIETO, F. (1996) Tratado de Psicología del Trabajo (Vol 1 ). Madrid: Síntesis.

PEIRÓ, J.M. y PRIETO, F. (1996) Tratado de Psicología del Trabajo (Vol 2 ). Madrid: Síntesis.

TOUS, J. ESCUER, J. FERRÉ, F, i ORELLANA, A. (2000) Psicologia del Treball per a Relacions Laborals. Tarragona: Servei Lingüístic