ENSENYAMENT DE MESTRE

CURS 2001 - 02

Codi de l'assignatura:11111211

Nom de l'assignatura: INTERVENCIÓ A L'AULA DAVANT PROBLEMES DE CONDUCTA

Professor/a: Sr. Òscar Asorey Martínez

Període lectiu: Primer quadrimestre

Nivell:

Tipus: Optativa.

Programa:

Tema 1: El concepte de conducta normal y conducta problemàtica.

Tema 2: L'Avaluació de la conducta: principis i procediments.

Tema 3: Tècniques operants per desenvolupar conductes

Tema 4: Tècniques operants per reduir conductes.

Tema 5: Sistemes d'organització de contingències.

Tema 6: Tècnica de modelat.

Tema 7: El manteniment i la generalització dels guanys.

Objectius: Revisar els principis generals de la modificació de conducta i la seva aplicabilitat en el context escolar. Que l'alumne pugui identificar i analitzar les situacions susceptibles de modificació de conducta en el aula, mitjançant l'aprenentatge d'estratègies i tècniques psicològiques d'intervenció.

Bibliografia:

Caballo, V.E. (Ed.). (1995). Manual de Técnicas de Terapia y Modificación de Conducta (3a edición). Madrid: Siglo XXI.

Labrador, F.J., Cruzado, J.A. i Muñoz, M. (Eds.) (1995). Manual de Técnicas de Modificación y Terapia de Conducta (2a Edición). Madrid: Pirámide.

Vallés, A.A. (1990). Modificación de la Conducta Problemática del Alummno. Técnicas y Programas. Madrid: Marfil.

Mètodes d'ensenyament: classe teòriques i pràctiques.

Tipus d'avaluació: examen escrit (part teòrica 70%, pràctica 30%).

Llengua en què s'imparteix l'assignatura: Català

Núm. de crèdits ECTS: 4,5 cr.