ENSENYAMENT DE MESTRE

CURS 2001 - 02

Codi de l'assignatura: 11111208

Nom de l'assignatura: APRENENTATGE DE PROCEDIMENTS. (ESTRATÈGIES D'ATENCIÓ A LA DIVERSITAT).

Professor/a: Emília Molas Ramos

Període lectiu: Primer quadrimestre.

Nivell: Ensenyament de Mestres.

Tipus: Optativa.

Programa:

BLOC 1. Característiques individuals i aprenentatge escolar

1- La diversitat dels alumnes i les alumnes des d'una perspectiva psicològica.

2- Les diferències individuals en l'àmbit cognitiu i l'aprenentatge escolar.

3- Les diferències individuals en l'àmbit de la personalitat i l'aprenentatge escolar

BLOC 2. Resposta educativa a la diversitat de necessitats educatives de l'alumnat.

1. Dimensions rellevants per diferenciar els enfocaments d'intervenció.

2. Enfocaments d'intervenció.

BLOC 3. Estratègies d'intervenció.

1. Del model del dèficit al de necessitats educatives. Relació amb el marc legal.

2. Desplegament del currículum i possibilitats d'adaptació: Adaptacions i modificacions del currículum

3- Estratègies educatives de resposta a les diferències individuals.

3.1 Intervenció i orientació en el projecte educatiu de centre i projecte curricular de centre.

3.2. Orientació als equips docents: cicles i departaments.

3.3. Orientació a les famílies.

3.4. Relació amb altres serveis comunitaris.

3.5. Intervenció a l'aula.

3.6. Intervenció directa en l'alumne.

BLOC 4. Anàlisi de casos. Resolució de supòsits .

Objectius: Valorar la importància en el context actual de l'estratègia d'adaptació de les formes i els mètodes d'ensenyament com a resposta a la diversitat de necessitats educatives de l'alumnat, entesa com a resultat de la interacció constant entre la persona i les característiques i les condicions del seu entorn.

Bibliografia:

MONEREO,C; SOLÉ,I. (coords.) (1996) El asesoramiento psicopedagógico: una perspectiva profesional y constructivista. Madrid: Alianza.

ECHEITA, G. (coord.) (1997) Atenció a la diversitat i necessitats educatives especials. Barcelona, Universitat Oberta de Catalunya.

Mètodes d'ensenyament: La dinàmica de treball en les sessions s'adequarà als diferents blocs del programa i serà variada:

- L'exposició oral per part de la professora.

- Resolució d'activitats proposades.

- Lectura de materials complementaris.

- Maneig i domini del currículum .

- Supòsits pràctics. Anàlisi de casos.

Tipus d'avaluació: Avaluació continuada: preparació d'activitats, anàlisi i comentari de textos i articles, recull bibliogràfic, dossier. Individualment s'haurà de resoldre un supòsit pràctic. Es tindrà en compte l'actitud i participació en el curs. En finalitzar el quadrimestre es realitzarà una prova escrita.

Llengua en què s'imparteix el curs: català

Núm. de crèdits ECTS: 4'5