ENSENYAMENT DE MESTRE

CURS 2001 - 02

Codi de l'assignatura: 11111103

Nom de l'assignatura: PSICOLOGIA DE L'EDUCACIÓ INFANTIL

Professor/a: Emília Molas Ramos

Període lectiu: Segon Quadrimestre

Nivell: Ensenyament de Mestres. Tercer d'Educació Infantil.

Tipus: Obligatòria.

Programa:

BLOC 1. Desenvolupament personal i educació des del naixement fins als sis anys.

1.Els factors explicatius del desenvolupament humà.

2. Desenvolupament i aprenentatge a l'etapa 0-6.

3. Les pràctiques educatives escolars i la seva relació amb altres pràctiques educatives

3.1.Família i escola.

3.2.Escola i medis de comunicació.

BLOC 2 . El currículum de l'etapa d'Educació Infantil.

1. Bases psicopedagògiques del currículum en l'etapa d'educació infantil.

2. Els objectius i els continguts del currículum de l'etapa

3. Les àrees del currículum d' Educació Infantil.

Àrea I: La descoberta d'un mateix.

Àrea II: La descoberta de l'entorn natural i social.

Àrea III: Intercomunicació i llenguatges: verbal, musical, plàstic i matemàtic.

BLOC 3. La pràctica educativa a l'escola infantil .

1. Organització i metodologia en l'educació infantil.

1.1.L'organització de l'equip docent.

1.2.L'organització del temps i de l'espai .

1.3.Els materials.

1.4.Opcions metodològiques: la didàctica globalitzadora. El treball per projectes.

2. Criteris generals de l'actuació educativa a l'escola infantil.

3. Les situacions educatives principals.

4. L'avaluació i l'observació a l'educació infantil: funcions, estratègies i instruments.

Objectius: Familiaritzar-se amb les concepcions més recents sobre el desenvolupament psicològic propi de l'etapa zero-sis, sobre tot emfatitzant la dependència del desenvolupament respecte de les influències educatives.

Perfeccionar i adquirir procediments i pautes d'actuació per a intervenir adequadament sobre el procés d'aprenentatge i desenvolupament del nen petit

Bibliografia:

BASSEDAS,E; HUGUET, T; SOLÉ, I (1996) Desenvolupament i aprenentatge a l'etapa 0-6 A E. Bassedas ; T. Huguet; I. Solé Aprendre i ensenyar a l'educació infantil. (p.15-27) Barcelona. Graó.

MARCHESI,A; COLL, C; PALACIOS, J (comp) (1.990): Desarrollo psicológico y educación II. Psicologia de la Educación. . Madrid, Alianza Psicologia.

PALACIOS, J. (1997) Desenvolupament psicològic des del naixement fins als sis anys. A J. Palacios (coord.) Psicopedagogia de l'educació infantil. (p.5-33) Barcelona: Universitat Oberta de Catalunya.

VILA, I.(1998) Familia, escuela y comunidad. (p.13-23) Barcelona, Horsori - ICE de la UB.

Mètodes d'ensenyament: La dinàmica de treball en les sessions s'adequarà als diferents blocs del programa i serà variada:

- L'exposició oral per part de la professora.

- Resolució d'activitats proposades.

- Lectura de materials complementaris.

- Maneig i domini del currículum .

- Activitats pràctiques relacionades amb el Practicum realitzat.

Tipus d'avaluació: Avaluació continuada: preparació d'activitats, anàlisi i comentari de textos i articles, recull bibliogràfic, dossier, treballs pràctics. Es tindrà en compte l'actitud i participació en el curs. En finalitzar el quadrimestre es realitzarà una prova escrita.

Llengua en què s'imparteix el curs: català

Núm. de crèdits ECTS: 4'5