ENSENYAMENT DE MESTRE

CURS 2001 - 02

Codi de l'assignatura: 11111012

Nom de l'assignatura: PSICOLOGIA DE L'EDUCACIÓ

Professor: Enric Valls Giménez

Període lectiu: 2n. quadrimestre

Nivell: 2on curs. Mestre

Tipus: Troncal

Programa:

A. Introducció

1. L'estudi psicològic dels processos educatius. Psicologia de l'educació i de la instrucció.

B. L'anàlisi psicològica dels processos d'ensenyança i aprenentatge escolars

2. Els processos d'aprenentatge. Funcionament del sistema cognitiu: estructura i processos

3. Les bases psicopedagògiques del curriculum escolar. La concepció constructivista de l'aprenentatge i l'ensenyança. La construcció del coneixement a l'escola: la interacció entre professor, alumne i continguts.

4. L'activitat constructiva de l'alumne. L'aprenentatge significatiu. Els coneixements previs. La disposició per a l'aprenentatge i l'atribució de sentit. Aprendre a aprendre, la regulació dels aprenentatges

C. Factors de naturalesa personal implicats en l'aprenentatge escolar.

5. Les característiques i diferències individuals. Capacitats intel·lectuals, estils cognitius, atribucions d'èxits i fracassos, autoconcepte i autoestima. La resposta educativa a les diferències individuals. L'adequació de l'ensenyament.

6. Els coneixements previs de l'alumnat i l'ensenyança; la seva avaluació i el seu aprofitament. Els esquemes de coneixement i la seva modificació.

7. La disposició favorable a aprendre: trobar sentit. Motivació i metes escolars.

D. Factors de naturalesa interpersonal implicats en l'aprenentatge escolar.

8. Interaccions professor-alumne. Representacions mútues i expectatives. L'ajuda que presta el professor; la metàfora de la bastida. El discurs educatiu a propòsit de la construcció dels significats. Mecanismes d'influència educativa.

9. Interaccions alumne-alumne. Les formes socials d'organització. Els factors que determinen l'aprofitament de les interaccions entre iguals.

E. Els continguts d'aprenentatge escolar

10. Les característiques dels continguts escolars. Tipus de continguts escolars. Les dimensions d'aprenentatge dels diferents tipus de continguts

Objectius:

  • Analitzar i valorar les aportacions de la psicologia de l'educació a l'estudi dels processos educatius i, més concretament, als processos d'aprenentatge i ensenyança escolars.
  • Fer-se amb una explicació global dels processos d'aprenentatge i ensenyança escolars, basada en la concepció constructivista
  • Identificar els principals factors psicològics personals i interpersonals implicats en l'aprenentatge escolar
  • Treure profit de tot allò a què fa referència l'assignatura de cara a la realització d'aprenentatges significatius com a estudiants i a la formació d'un pensament pràctic i de la competència professional com a futurs docents,
  • Desenvolupar de manera cada cop més significativa la pròpia imatge com a educador i conrear determinades actituds al respecte.

Bibliografia:

BELTRAN, J. (1993): Procesos, estrategias y técnicas de aprendizaje. Madrid: Síntesis

COLL, C.; PALACIOS, J.; MARCHESI, A. (comp.) (1990): Desarrollo psicológico y educación. II Psicologia de la educación. Madrid: Alianza

COLL, C. POZO, J.I., SARABIA, B., VALLS, E. (1992): Los contenidos en la Reforma. Enseñanza y aprendizaje de conceptos, procedimientos y actitudes. Madrid: Santillana

COLL, C. i a. (1993): El constructivismo en el aula. Barcelona: Graó.

COLL, C. i alt. (1996): Psicologia de la instrucció. Barcelona: EDIUOC.

EDWARDS, D., MERCER, N. (1988): El conocimiento compartido. Barcelona: Paidos/MEC

MAURI, T., VALLS, E., GOMEZ, I. (1992): Els continguts escolars. El tractament en el curriculum. Barcelona: Graó.

MERCER, N.(1997): La construcción guiada del conocimiento. Barcelona: Paidos

MONEREO,C.(coord.) i alt.(1994): Estrategias de enseñanza y aprendizaje. Barcelona: Graó

POZO, J.I. (1996): Aprendices y maestros. Madrid: Alianza

Mètodes d'ensenyament: Classes teòrico-pràctiques, activitats pràctiques

Tipus d'avaluació: L'alumnat que assisteixi regularment a les classes està convidat a demostrar que va assolint de forma continuada els objectius i continguts, a mesura que es vagin proposant.

Altres elements a considerar en l'avaluació final d'aquest alumnat són els següents:

- el recull en forma de Memòria de les activitats pràctiques fetes durant el quadrimestre

- l'aprofitament de la lectura dels materials considerats com de consulta obligada

- les autoavaluacions

- la presentació d'un Guió d'estudi i de la corresponent relació de lectures referits al darrer apartat del Programa ("Els continguts d'aprenentatge escolar")

- els resultats d'una prova individual final referida als continguts del programa treballats durant les classes.

La resta d'alumnat -els qui no assisteixin regularment a les sessions de classe o els qui no segueixin la proposta anterior- seran avaluats mitjançant una prova final referida a tots els continguts del programa, preparats amb tots els materials indicats en aquest Programa.

Llengua en què s'imparteix el curs: Català

Número de crèdits ECTS: 4,5 cr.