ENSENYAMENT D'EDUCACIļæ½SOCIAL

CURS 2001 - 02

Codi de l'assignatura:11081006

Nom de l'assignatura: Psicologia Social i de les organitzacions (Educ. Social)

Professor/a: M. Mercè Chiapella Micó

Període lectiu: 1r. quadrimestre del curs 2001-2002

Nivell: 1r curs

Tipus: obligatòria.

Programa:

0. INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA SOCIAL. EL CONCEPTE DE PSICOLOGIA SOCIAL

 1. ASPECTES INDIVIDUALS EN LA CONDUCTA SOCIAL HUMANA
  1. EL PROCÉS DE PERCEPCIÓ SOCIAL I DE PERSONES
  2. EL PROCÉS D'ATRIBUCIÓ
  3. L'AMBIENT I LA CONDUCTA INDIVIDUAL.
 2. IMPORTANCIA DE LES ACTITUDS A LA PSICOLOGIA SOCIAL
  1. ELS COMPONENTS D'UNA ACTITUD
  2. LES FUNCIONS D'UNA ACTITUD
  3. CANVI ACTITUDINAL
 3. GRUPS, MOVIMENTS, COL.LECTIUS I INSTITUCIONS SOCIALS
  1. DEFINICIÓ I TIPUS DE GRUPS
  2. ESTRUCTURA I PROCESSOS GRUPALS
  3. PROCESSOS COL.LECTIUS I INSTITUCIONS SOCIALS

Objectius:

Integrar els continguts bàsics del programa

Bibliografia:

 • Del Rincón Egea, D.Justo, Arnal, A. y otros. (1995). Técnicas de investigación en ciencias sociales. DYKINSON. Madrid
 • Botella i Mas, Mercè i altres. (1996). Psicologia Social. Col.lecció: Manuals. EDIUOC. Barcelona.
 • Morales, J.F. i d'altres. (1994). Psicologia social. McGraw-Hill. Madrid
 • Visauta, B. (1989). Técnicas de investigación social. PPU, Barcelona
 • Clemente Díaz. M (1992). Psicologia social: Métodos i técnicas de investigación. Eudema. Madrid
 • Romano, M. (1997). La investigación social. Centro Ed. Amèrica Latina. Buenos Aires.

Mètodes d'ensenyament: classe teòrica, i pràctiques en grup del qual s'haurà d'entregar un dossier

Tipus d'avaluació: examen escrit i treball pràctic

Llengua en què s'imparteix el curs: Català

Núm. de crèdits ECTS: 3