ENSENYAMENT DE PSICOLOGIA

CURS 2001 - 02

Codi de l'assignatura: 11022252

Nom de l'assignatura: Les Organitzacions Educatives

Professor/a: Sra. Belén Parera Pozuelo

Període lectiu: 1er. Quadrimestre (2001-2002)

Nivell: 4art curs

Tipus: Optativa

Programa:

PART 1: LES ORGANITZACIONS HUMANES

 • Naturalesa de l'organització.
 • Les organitzacions i l'organització social.
 • El medi extern i l'organització.
 • Organitzacions i canvi social.
 • Tipologia d'organitzacions

 

 

PART 2: ORGANITZACIÓ DE L'EDUCACIÓ

 • Naturalesa de les organitzacions socials
 • Organització de les activitats de la col.lectiviat.
 • Societat tecnificada i educació.
 • L'impacte de la ciència i la tècnica en l'organització de l'educació.

 

 

PART 3: LES ORGANITZACIONS EDUCATIVES EN L'ACTUALITAT

 • Principals tendències.
 • Organismes i estratègies.
 • Cooperacions internacionals.
 • Diferents problemàtiques de les organitzacions educatives.
 • Tipus d'organitzacions educatives.

3.- ACTIVITATS

 1. Realització i exposició d'un treball monogràfic sobre un tipus d'organització.
 2. El treball es realitzarà en grup (màxim de tres persones). A classe s'explicarà en que consistirà aquest treball i es marcaran les pautes del seu desenvolupament.

   

 3. Dossier d'articles de publicacions especialitzades i de premsa diària.
 4. Realització d'un examen
 5. Aquelles persones que per raons justificades no puguin assistir a les classes teòriques i/o pràctiques caldrà que parlin amb la professora abans del 20 d'octubre de 2000 per tal d'establir un pla de treball personalitzat. Aquestes persones només tindran opció a les convocatòries d'examen de juny i de setembre.

Objectius:

 1. Aprofundir en el concepte d'organització dins de la nostra societat.
 2. Conèixer diferents tipus d'organitzacions educatives.
 3. Reconèixer els elements organitzatius de tota entitat educativa i la seva dinàmica.

Bibliografia:

ANTÚNEZ, S. (1993): Claves para la organización de centros escolares. ICE/Horsori. Barcelona.

DAVIS, G. I THOMAS, M. (1992): Escuelas eficaces y profesores eficientes. La Muralla. Madrid.

DRUCKER. P. (1993): La sociedad postcapitalista. Apóstrofe. Barcelona.

GAIRÍN. J. i ANTÚNEZ, S. (1993): Organización escolar. Nuevas aportaciones. PPU. Barcelona.

GAIRÍN, J. i DARDER, p. (1994): Organización de centros educativos. Praxis. Barcelona.

HALLACK, J. (1991): Invertir en el futuro. Tecnos/Unesco. Madrid. París

KETS de VRIES, M i MILLER, D. (1993): La organización neurótica. Apóstrofe. Barcelona.

MUNTANER, J. (1995): La sociedad ante el deficiente mental: normalización, integración educativa, inserción social y laboral. Narcea. Madrid.

NICOLSON, P. (1998): Poder, género y organizaciones ¿Se valora a la mujer en la empresa? Narcea. Madrid.

PETERS, T. (1994): Nuevas organizaciones en tiempos de caos. Deusto. Madrid.

SANTOS, M.A. (1994): Entre bastidores. El lado oculto de la organización escolar. Aljibe. Málaga.

TOMÀS,M. (1998): Temes bàsics d'organització i gestió d'institucions d'educació no formal. Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona. Bellaterra.

URÍA, E. (1998): Estrategias didácticas y organizativas para una educación de calidad. Narcea. Madrid.

VARIS (1989): Les perspectives de la planification de l'education. Unesco. París.

VARIS (1992): Cultura escolar y desarrollo organizativo. Universitat de Sevilla.

Tipus d'avaluació:

L'avaluació consistirà en la valoració de totes les activitats que hagi realitzat l'alumna/e. A continuació s'indica el percentatge de cada una de les parts en el resultat final.

 

ACTIVITAT %

Monogràfic 35

Dossier 15

Examen 50

Per aprovar l'assignatura cal superar totes les parts.

 

Llengua en què s'imparteix el curs: català

Núm. de crèdits ECTS: 3