ENSENYAMENT DE PSICOLOGIA

CURS 2001 - 02

Codi de l'assignatura: 11022239

Nom de l'assignatura: ERGONOMIA

Professor: XAVIER MORIONES PELLISSA

Període lectiu: 2n QUADRIMESTRE. Curs 2001-2002

Nivell: 2n cicle - 3r curs

Tipus: OPTATIVA

Programa:

ERGONOMIA:

1.-Antecedents
2.-Definicions
3.-Aplicacions
4.-Ergonomia i estrès laboral

I: L'ESTRÈS:

1.-El senyal d'alarma i el patró fixe de comportament.
2.-La síndrome general d'adaptació
3.-Antecedentes històrics i definicions de l'estrès.
4.-L'estrès com a resposta adaptativa del organisme.
5.-Diferències conceptuals i semblances simptomàtiques de l'estrès, l'ansietat, la frustració, el conflicte i les síndromes reactives. 6.-Els mediadors biològic, cognitiu i social. Conceptualització i dinàmica dels mecanismes de defensa.
7-L'afrontament.
8-L'estrès laboral: models d'investigació El "burnout".
9- L'estrès i l'Organització.

Objectius: Introduir l'alumne en el coneixement dels principis de l'ergonomial.
Relacionar l'estrès amb la pràctica professional i el seu objecte de treball.

Bibliografia:

Enríquez Soriano, A. (1997). Estrés: Cómo aprender en la encrucijada. Madrid. Olalla.

McKay, M. (1986). Técnicas cognitivas para el tratamiento del estrés. Barcelona. Martínez Roca.

Mondelo, P. (1997). Ergonomía. 2ª ed. Barcelona. Ediciones UPC/Mutua Universal.

Peirò, J.M. (1992). Desencadenantes del estrés laboral.

Rodriguez, A. (1988). Psicología de las Organizaciones.. Valencia. Promolibro.

Mètodes d'ensenyament: Classes teòriques i pràctiques.

Tipus d'avaluació: Examen escrit al final del quadrimestre. Assistència d'un mínim del 80% del temps del 1.5 crèdit pràctic. No es podrà superar l'assignatura sense aquest requisit.

Llengua en què s'imparteix l'assignatura: Català

Núm. de crèdits ECTS: 6