ENSENYAMENT DE PSICOLOGIA

CURS 2001 - 02

Codi de l'assignatura: 11022226

Nom de l'assignatura: Psicologia de la Deficiència Mental II (PS)

Profesora: Ester Martínez Vera

Període lectiu: 2n quadrimestre.

Nivell: 3r curs

TIPUS: Optativa

PROGRAMA:

I. LA COMPLEXITAT DE L'ESTAT DEFICITARI

-Origen del concepte de retard

-Teories contemporànies més predominants respecte a l'etiologia del retard intel·lectual

II. FACTORS DETERMINANTS I PREDISPONENTS EN L'ESTIOLOGIA DEL RETARD MENTAL

-Factors determinats

-Factors predisponents

III. INTERVENCIÓ

-Integració i participació social

.Problemàtica psicosocial: autoconcepte, família, grup social

.L'ocupació laboral

.Abast i límits

IV. COGNICIÓ, ESTAT DE LA QÜESTIÓ I ALTERNATIVES

-Desenvolupament del coeficient intel·lectual del nen amb retard intel·lectual

-Comparació amb la intel·ligència nirmativa

-Teories i models

V. RELACIÓ ETIOLÒGICA DEL RETARD AMB LA PREVENCIÓ O UNA POSTERIOR INTERVENCIÓ

OBJECTIUS:

- Sensibilitzar als futurs professionals de l'existència d'un curs intel·lectual no normatiu que cal estudiar per si mateix per a conèixer-lo.

- Entendre la deficiència mental des d'una perspectiva constructivista i interactiva, entenent-la tal i com va esdevenint, considerant la incidència que el medi té en la seva construcció.

- Orientar sobre el tipus d'intervenció intel·lectual, personal, familiar, o social d'acord amb el marc teòric emprat.

BIBLIOGRAFIA

.Cambrodí, A. (1988) Psicología de la deficiencia mental. El proceso de deficienciación. Barcelona. Edciones La Caixa

.Feuerstein, R. (1980) Instrumental Enrichment Baltimore: University Park Press.

.Flórez J. y Troncoso M.J (1992) Síndrome de Down y educación Barcelona:Masson- Salvat

.Molina, S. (1994): Deficiencia mental: aspectos psicoevolutivos y educativos. Málaga: Aljibe

.Sastre S. y Pastor E. (1991) Vers una interpretació constructiu-contextualista: l'adult com a mediador. Revista de Psicología Universitas Tarraconensis XIII, 1, 125-134

MÈTODES D'ENSENYAMENT: Classe teòrica i pràctica

TIPUS D'AVALUACIÓ: Avaluació continuada assistencial, presentació d'un dossier d'apunts i pràctiques amb examen final oral.

LLENGUA EN QUE S'IMPARTEX EL CURS: Català

NÚM. DE CRÈDITS : 3+1,5= 4,5