ENSENYAMENT DE PSICOLOGIA

CURS 2001 - 02

Codi de l'assignatura: 11022212

Nom de l'assignatura: TÈCNICA PSICOANALÍTICA

Professor/a: Inés Tomás Alabart

Període lectiu: quart curs - segon quadrimestre

Nivell: segon cicle

Tipus: Optativa

Programa:

1. La tècnica psicoanalítica com a instrument terapèutic: possibilitats i límits.

2. El síntoma i els camins per a la seva formació.

3. El concepte d'identificació: la seva importància en l'estructura clínica i en la cura analítica.

4. Pràctica analítica: transferència, resistència i interpretació.

5. El final del tractament.

6. Historials clínics.

7. Especificitats de la psicoanàlisi en nens.

Objectius:

- Coneixement de la tècnica psicoanalítica com a instrument terapèutic.

- Les seves possibilitats i límits d'aplicació.

- Apropar-se a la tasca del psicoanalista en funció de la psicopatologia que se li presenti.

Bibliografia:

FREUD, S. Obras completas (els textes referents a temes del programa) Ed. Amorrorta

BELINSKY: "El psicoanálisis y los límites de su formalización". Paidós.

NASIO: "Cómo trabaja un psicoanalista". Paidós

Mètodes d'ensenyament: (classe teòrica, seminari, laboratori, treball de camp, projecte, ensenyament a distància i altres mètodes): classe teòrica i altres mètodes (audiovisuals).

Tipus d'avaluació: : examen escrit i treball pràctic.

Llengua en què s'imparteix l'assignatura: castellà i català

Núm. de crèdits ECTS: 6