ENSENYAMENT DE PSICOLOGIA

CURS 2001 - 02

Codi de l'assignatura: 11022211

Nom de l'assignatura: MODIFICACIÓ DE LA CONDUCTA

Professor/a: GENTZANE CARBAJO AREITIOBIRITXINAGA

Període lectiu: 2n quadrimestre

Nivell: 3r curs

Tipus: OPTATIVA

Programa:

BLOC I: Introducció a la Modificació de Conducta

1.Introducció i conceptes bàsics

2.Antecedents i desenvolupament històric de la MC

3.Avaluació conductual

BLOC II: Descripció de les principals tècniques cognitiu-conductuals

1. Desensibilització sistemàtica

2. Tècniques de control de l'activació: relaxació i respiració

3. Tècniques d'exposició

4. Tècniques operants

5. Modelatge

6. Tècniques aversives

7. Entrenament assertiu i habilitats socials

8. Tècniques d'autocontrol

9. Resolució de problemes

10. Biofeedback

11. Tècniques d'afrontament

Teràpia cognitiva de Beck i Teràpia Racional Emotiva d'Ellis.

BLOC III: Aplicació de les tècniques cognitiu-conductuals a problemes conductuals i psicopatològics.

Objectius:

Apropar a l'alumne/a a les tècniques de MC, fer una descripció exhaustiva de cadascuna d'elles i oferir els coneixements bàsics per a la seva aplicació a la pràctica clínica.

Bibliografia:

BUCETA JM i BUENO AM (1990). Modificación de conducta y salud. Eudeme: Madrid.

CABALLO EE (edis) (1991). Manual de técnicas de terapia y modificación de conducta. Siglo XXI: Madrid.

GAVIN A. 81997). Guía de ayuda al terapeuta cognitivo-conductual. Pirámide: Madrid.

MAYOR J i LABRADOR FJ (1991).Manual de Modificación de Conducta. Alhambre: Madrid.

VALLEJO MA, RUIZ MA i BERMUDEZ J. (1993). Manual práctico de modificación de conducta. Fundación Universidad Empresa.

Mètodes d'ensenyament: Classe teòriques i una sessió pràctica setmanal.

Tipus d'avaluació: Examen tipus-test amb preguntes de resposta breu, a més del comentari d'un cas.(100%)
El treball pràctic és optatiu, s'ha de parlar amb la professora del contingut i la seva estructuració. A les classes pràctiques fan exposició dels temes tractats i role-playing.

* El treball optatiu, segons l'avaluació pot augmentar la nota (màxim 1.5 punts), sempre que s'hagi aprovat l'examen.

Llengua en què s'imparteix l'assignatura: Castellà i català indiferentment.

Núm. de crèdits ECTS: 6