ENSENYAMENT DE PSICOLOGIA

CURS 2001 - 02

Codi de l'assignatura: 11022206

Nom de l'assignatura: Mètodes Informàtics en Psicologia

Professor/a: Urbano Lorenzo Seva

Període lectiu: Segon quadrimestre

Nivell:

Tipus: optativa

Programa:

Es pretenen estudiar l'aplicació de l'ordenador i la informàtica en la Psicologia actual, posant un especial èmfasi en la utilització d'Internet. Després de tres blocs inicials de introducció als que es dedicarà un temps mínim, l'assignatura es centra al voltant de tres temàtiques principals: el control i l'administració de tasques experimentals; el disseny de tests informatitzats i, finalment, la generació de variables aleatòries.

1 Introducció

2 L'ordenador i el seu funcionament

3 Llenguatges de programació: conceptes introductoris

4 Desenvolupament d'aplicacions pel control i registre de dades obtingudes al Laboratori de Psicologia

5 Implementació de tests informatitzats

6 Simulació de variables aleatòries

Objectius:

Formar a l'alumne en el coneixement i la utilització de les noves tecnologies en l'àmbit de la Psicologia actual. Aquesta assignatura no incorpora coneixements nous en l'àmbit de la Psicologia ni la metodologia. Més aviat ensenya a l'alumne a posar en pràctica els coneixements que ha adquirit durant la carrera.

Bibliografia:

Algarabel, S. y Sanmartín, J. (1990) Métodos Informáticos en Psicología. Madrid: Pirámide.

Bernstein, I.H. y Havig P. (1999). Computer literacy: getting the most from your PC. London: Sage.

Birnbaum, M.H. (2000). Psychology Experiments on the Internet. San Diego, CA: Academic Press.

Olea, J., Ponsoda, V. y Prieto, G. (1999), Tests Informatizados: fundamentos y aplicaciones. Madrid: Pirámide.

Ríos, D., Ríos, S. Y Martín, J. (1997). Simulación: métodos y aplicaciones. Madrid: Ra-Ma.

Mètodes d'ensenyament: classes teòriques i pràctiques impartides a l'aula d'informàtica.

Tipus d'avaluació: treball pràctic i examen pràctic

Llengua en què s'imparteix l'assignatura: Català

Núm. de crèdits ECTS: 6