ENSENYAMENT DE PSICOLOGIA

CURS 2001 - 02

Codi de l'assignatura: 11022121

Nom de l'assignatura: Intervenció psicoeducativa en processos i contextos d'aprenentatge

Professor/a: MĒ Elena Munuera Herraiz

Període lectiu: 2001-02

Nivell: 2on. cicle

Tipus: Obligatòria

Programa:

1.-Conceptualització de la intervenció psicoeducativa.

2.-Intervenció psicopedagògica en els processos de construcció del currículum.

3.-Les estratègies d'aprenentatge:

-com a contingut del currículum

-relació amb altres processos psicològics

-tipus

-ensenyament en els diferents nivells educatius

-Model d'instrucció en estratègies

4.-Les estratègies d'aprenentatge i les seves relacions amb els aspectes motivacionals: determinants personals i contextuals.

5.-Intervenció psicoeducativa a les habilitats socials: avaluació de les habilitats socials i competència social; aprenentatge cooperatiu i les estratègies socials.

Objectius:

*Conèixer la intervenció psicopedagògica segons la LOGSE

*Considerar les estratègies com a mediadors cognitus que faciliten l'acció dels diferents processos de gestió del coneixement.

*Identificar-se com a agent fonamental dins de la intervenció dels processos d'aprenentatge.

Bibliografia:

**ALONSO, J. (1992)Motivar en la adolescencia: teoría, evaluación e intervención. Madrid:UAM Colección de bolsillo.

**MONEREO, C. (1994)Las estrategias de aprendizaje. Barcelona:Domènech.

**MONEREO, C. (1997)Les estrategies d'aprenentatge. Barcelona:UOC.

**NOVAK, J.D. & GOWIn, D.B. (1988) Aprendiendo aprender. Barcelona:Martínez Roca.

**POZO, J. I. (1996) Aprendices y maestros. Madrid:Alianza.

Mètodes d'ensenyament: classe teòrica

Tipus d'avaluació: examen escrit i treball pràctic

Llengua en què s'imparteix l'assignatura: castellà

Núm. de crèdits ECTS: 3