ENSENYAMENT DE PSICOLOGIA

CURS 2001 - 02

Codi de l'assignatura: 11022027

Nom de l'assignatura: INTERVENCIÓ PSICOLÒGICA EN GRUPS I ORGANITZACIONS

Professor: Dr. Joan Boada i Grau

Període lectiu: Q2

Nivell: 4t curs

Tipus: Obligatòria

Programa:

1.-Evolució Històrica.

2.-Delimitació i categorització del grups.

3.-Gènesi i formació dels grups.

4.-Equips de Treball.

5.-Cercles de Qualitat.

6.-Grups de Treball Autònoms.

7.-Tècniques grupals a I'organització.

8.-Tècniques creatives a I'organització.

Objectius:

1.-Integrar els continguts bàsics del programa.

2.-Dominar alguns mètodes de recerca en I'àmbit esmentat.

3.-Aplicació pràctica i empírica dels coneixements adquirits facilitant la intervenció.

Bibliografia:

Boada, J. (2000) Psicología del Trabajo, Organizaciones y Recursos Humanos. Barcelona: PPU.

Grove, A. (1989) Las relaciones interpersonales en el trabajo. Bilbao : Deusto.

Katz, D. y Kahan, R. L. (1983) Psicología social y de las organizaciones. México: Trillas.

López Mena, J. L. (1990) La intervención psicológica en la empresa. Barcelona: Martínez Roca.

Núñez, J. (1988) El aspecto humano en la organización. Barcelona: Herder.

Peiró, J.M. (1990) Psicología de la Organización. Madrid: UNED.

Mètodes d'ensenyament: Classe teòrica, lectura d'articles, casos pràctics i grups de treball.

Tipus d'avaluació: -Continuada.

-Examen teòric escrit (test) (juny / setembre).

-Pràctiques i treball empíric/de camp (30%).

Llengua en què s'imparteix l'assignatura: Català.

Número de crèdits ECTS: 3 crèdits (2 teòrics + 1 pràctic)