ENSENYAMENT DE PSICOLOGIA

CURS 2001 - 02

Codi de l'assignatura: 11022026

Nom de l'assignatura: PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS

Professor: Dr. Joan Boada i Grau

Període lectiu: Primer Quadrimestre

Nivell: 3r curs

Tipus: Troncal

Programa:

1.-Introducció.

2.-Orígens i Evolució Històrica: Taylor, Münsterberg, Mayo, Weber, Sociotecnologia, Neoclàssics, i Human Resources.

3.-Polaritats Metodològiques.

4.-Tècniques d'lnvestigació.

5.-Psicologia del Treball: Societat i Economia: Treball i Atur. Ergonomia i Avaluació dels Llocs de Treball. Motivació i Satisfacció Laboral. Laborals, Seguretat i Prevenció de Riscos. Qualitat de Vida Laboral i Estrés Laboral. Absentisme i Rotació Laboral. Mobbing, Bullying i Harassment.

6.-Psicologia de les Organitzacions: Estructura organitzacional i Qualitat Total. Model EFQM. Socialització i Rols. Cultura, Clima i Lideratge. Comunicació. Poder, Conflicte, Negociació i Mediació. Intervenció i Desenvolupament Organitzacional.

7.-Rol Professional i Àmbits d'Aplicació del Psicòleg del Treball, Organitzacions i deIs Recursos Humans.

Objectius:

1.-Integrar els continguts bàsics del programa.

2.-Dominar alguns mètodes de recerca en I'àmbit esmentat.

3.-Aplicació pràctica i empírica dels coneixements adquirits facilitant la intervenció.

Bibliografia:

Boada, J. (2000) Psicología del Trabajo, Organizaciones y Recursos Humanos. Barcelona: PPU.

Peiró, J. M. (1995) Psicología de las Organizaciones. (2 Vols). Madrid: UNED. (5 Edic.).

Peña Baztán, M. (1990) La Psicología y la Empresa. Barcelona: Hispano Europea. Esade.

Quijano, S. D. de (1987) Introducción a la Psicología de las Organizaciones. Barcelona : PPU.

Quintanilla, I. (Dir) (1992) Teoría, aplicaciones y práctica de la psicología del trabajo. Valencia: Promolibro.

Rodríguez, A. (1992) Psicología de las Organizaciones. Teoría y Método. Barcelona: PPU. Rodríguez, A. (Coord.) (1998) Introducción a la Psicología del Trabajo y de las Organizaciones. Madrid: Pirámide.

Mètodes d'ensenyament: Classes teòriques, Lectura activa d'articles, Visites Externes i / o Internes, Casos Pràctics i Grups de Treball.

Tipus d'avaluació: -Continuada.

-Examen teòric escrit (test) (febrer / setembre).

-Pràctiques i Treball empíric o de camp.

Llengua en què s'imparteix: Català.

Número de crèdits ECTS: 6 crèdits (4 teòrics + 2 pràctics).