ENSENYAMENT DE PSICOLOGIA

CURS 2001 - 02

Codi de l'assignatura: 11022024

Nom de l'assignatura: Psicologia de l'Educació II

Professor/a: M Elena Munuera Herraiz

Període lectiu: 2on. Quadrimestre

Nivell: 2on. cicle

Tipus: Troncal

Programa:

1.-Estructura cognitiva, transferència i estils cognitius.

2.-Relacions interpersonals: professorat/alumnat; alumnat/alumnat.

3.-Els estils d'ensenyament.

4.-La formació de les expectatives i la seva repercusió a l'aprenentatge.

5.-Models no conductuals d'intervenció en problemes de comportament a l'aula.

6.-Estrategies d'intervenció en els continguts actitudinals del currículum.

Objectius:

Conèixer com les relacions interpersonals poden afavorir la construcció de l'aprenentatge significatiu.

Dominar alguns mètodes i tècniques d'intervenció psicoeducativa.

Bibliografia:

AUSUBEL, D.P. et al. (1983) Psicología educativa: un punto de vista cognoscitivo. México: Trillas. (2 edición).

COLLIN, R. (1982) Psicología social de la enseñanza. Madrid:Visor.

COLL; C. et al. (1993) Desarrollo psicológico y educación II. Psicología de la educación. Madrid: Alianza.

IBAÑEZ; T. (1997) Psicología social de l'ensenyament. Barcelona: UOC.

LACASA, P. (1994) Aprender en la escuela, aprender en la calle. Madrid:Visor.

Mètodes d'ensenyament: classe teòrica.

Tipus d'avaluació: examen escrit i treball pràctic.

Llengua en què s'imparteix el curs: Castellà

Núm. de crèdits ECTS: 3