ENSENYAMENT DE PSICOLOGIA

CURS 2001 - 02

Codi de l'assignatura: 11022023

Nom de l'assignatura: PSICOLOGIA DE L'EDUCACIO I

Professor/a: Estanislau Pastor i Mallol

Període lectiu: Primer quadrimestre

Nivell: Segon cicle

Tipus: Obligatòria

Programa:

ASPECTES INTRODUCTORIS

1. Aspectes històrics i conceptuals de la Psicologia de l'Educació (P.E.).

2. Visió actual i prospectiva de la P.E.: els continguts de la PE

3. Investigar en PE: Del mètode hipotètic deductiu al microgenètic.

4. Rol professional del psicòleg educatiu.

5. PE, Psicologia de la Instrucció y Currículum:

Una aproximació interdisciplinar a les situacions educatives.

CONDICIONANTS INTRA/INTER PERSONALS DEL PROCÉS D'ENSENYAMENT / APRENENTATGE

6. Aproximació interactiva al procès d'ensenyar i aprendre.

7. Aprendre a construir coneixements compartits (neoconstructivisme)

8. Procesos, estratègies i estils d'aprenentatge.

9. Els contextos d'activitat.

Objectius:

1. Adquirir els coneixements necessaris i rellevants per abordar l'estudi dels processos d'ensenyar i aprendre.

2. Aplicar els coneixements assimilats a contextos d'ensenyament/aprenentatge reals o simulats.

3. Aplicar alguns mètodes i tècniques d' investigació i intervenció psicopedagògiques.

Bibliografia:

COLL,C. (1989). Conocimiento psicológico y práctica educativa. Introducción a las relaciones entre psicología y educación. Barcelona: Barcanova.

NOGUERA, J; PASTOR, E Y ROMAN, J.M. (1985). Métodos de formación y selección de profesores. Barcelona: Herder.

PASTOR, E. (1989) Análisis de la profesión de Psicólogo de la Educación. Revista de Psicología. Universitas Tarraconensis, XI (1) 125-138.

PASTOR, E. (1991) La psicología de la Educación en sus textos. Revista de Psicología. Universitas Tarraconensis, XIII (2) 107-126.

PASTOR, E. y otros (1995). La tutoria en secundaria. Barcelona:Ceac.

WOOLFOLK,A.E.(1996) Psicología Educativa. Mèxic: Prentice-Hall Hispano Americana (6 Edic.)

Mètodes d'ensenyament: (classe teòrica)

Sessions expositives de la primera part del programa.

Sesions de discussió en petit grup (tècnica "Phillips 6/6" o similar) sobre el temari.

Métode monogràfic per la resolució de preguntes problema

Tipus d'avaluació: Examen escrit (70%), i avaluació continuada fonamentada amb la presentació de treballs teòrics i d'aplicació de coneixements (30%).

Llengua en què s'imparteix l'assignatura: Català

Núm. de crèdits ECTS: 3 + 1,5 pràctics.