ENSENYAMENT DE PSICOLOGIA

CURS 2001 - 02

Codi de l'assignatura: 11021118

Nom de l'assignatura: INTRODUCCIÓ ALS MÈTODES EN PSICOLOGIA

Professor: Urbano Lorenzo Seva

Període lectiu: 1r quadrimestre

Nivell: 2n curs (Prerequisits: Psicologia matemàtica I)

Tipus: Troncal

Programa: Els 3 crèdits de l'assignatura es distribueixen en tres blocs d'un crèdit cadascun:

Bloc 1: Introducció a la metodologia Experimental i redacció d'informes científics.

Bloc 2: Introducció a la Metodologia Observacional: elaboració de registres.

Bloc 3: Introducció a l'anàlisi d'enquestes.

Objectius

Donar a l'alumne una introducció a la metodologia científica aplicada a la investigació Experimental i Observacional. Tanmateix, s'introdueix a l'alumne en la elaboració i anàlisi d'enquestes.

Bibliografia

Arnau, J. (1986). Diseños experimentales en Psicología y Educación. Volumen I. Trillas, Méjico.

Anguera, MT (1983). Manual de prácticas de observación. Méjico, Trillas.

Anguera, MT (1991). Metodologia observacional en la investigación psicológica. Volumen I. Barcelona, PPU.

Barbero, I. (1996). Psicometría II. Universidad Nacional de Educación a Distancia. Madrid.

Mètodes d'ensenyament: Classes teòriques i treball de camp.

Tipus d'avaluació: exàmen escrit (50% teoria, 50% pràctica).

Llengua en que s'imparteix el curs: Català.

Número de crèdits: 3