ENSENYAMENT DE PSICOLOGIA

CURS 2001 - 02

Codi de l'assignatura: 11021115

Nom de l'assignatura: Psicologia de l'Emoció

Professor/a: Pilar Ferré Romeu

Període lectiu: Segon Quadrimestre

Nivell: Segon curs

Tipus: Obligatòria

Programa:

1-Introducció i conceptes previs: Definició d'emoció. Concepte d'emoció, afecte, sentiment, passió i estat d'ànim. Relació entre motivació i emoció. Els tres components de la resposta emocional. Les funcions de l'emoció.

2-Les principals orientacions teòriques en l'estudi de l'emoció: Les primeres teories. La tradició psicofisiològica. L'enfoc evolucionista. L'enfoc conductista. Les teories cognitives.

3-L'estudi de les emocions: Dificultats que comporta l'estudi de les emocions. Mesures dels diferents components de la resposta emocional. L'expressió facial com una mesura de les emocions. Universalitat de l'expressió facial. Mètodes actuals per estudiar l'expressió emocional.

4-Quantes emocions hi ha?: Emocions positives. La felicitat, l'amor i l'humor

5-Emocions negatives: Ansietat, por, ira, hostilitat, tristesa

6-Estrès, afrontament i salut: Desencadenants i conseqüències de l'estrès. Concepte d'afrontament.

Objectius:

-Donar a conèixer a l'alumne els principals models teòrics que han intentat explicar els processos emocionals.

-Donar a conèixer a l'alumne els components de la resposta emocional i la forma de mesurar-los. Mostrar-li les diferents mesures de l'emoció, des de les més tradicionals fins les que són actualment més utilitzades.

-Mostrar a l'alumne les diferents classificacions existents de les emocions i les característiques de les principals emocions.

-Mostrar a l'alumne la importància dels processos emocionals en la conducta humana i la seva relació amb altres processos bàsics com la memòria.

Bibliografia:

-Chóliz, M. (1996). Psicología de la motivación y emoción: un análisis conceptual. Valencia: C.S.V.

-Fernández-Abascal, E.G. (1995). Manual de motivación y emoción. Madrid: Centro de Estudios Ramón Areces.

-LeDoux, J. (1999). El cerebro emocional. Barcelona: Ariel.

-Palmero, F. y Fernández-Abascal, E.G. (1998) Emociones y adaptación. Barcelona: Ariel.

-Reeve, J.M. (1999). Motivación y Emoción. Madrid: McGraw-Hill.

Mètodes d'ensenyament: classe teòrica i pràctiques per exemplificar conceptes teòrics.

Tipus d'avaluació: examen escrit de caràcter teòric-pràctic

Llengua en què s'imparteix el curs: català

Núm. de crèdits ECTS: 3