ENSENYAMENT DE PSICOLOGIA

CURS 2001 - 02

Codi de l'assignatura: 11021103

Nom de l'assignatura: DESENVOLUPAMENT PSICOMOTRIU


Professora:
Dra. Cori Camps Llauradó

Període lectiu: 2on quadrimestre

Nivell: 1r cicle. 1r curs

Tipus: Obligatòria

Programa:

1.- Desenvolupament físic, motriu i psicomotriu

2.- El desenvolupament físic

3.- El desenvolupament motriu

4.- El desenvolupament psicomotriu

  • l'activitat tònica
  • la respiració
  • la relaxació
  • les conductes motrius de base
  • l'esquema corporal
  • la lateralitat
  • les conductes perceptivo-motrius

5.- Avaluació de les conductes psicomotrius

Objectius:

- Conèixer els components i les etapes d'evolució del desenvolupament físic, motriu i psicomotriu de l'infant.

- Comprendre quina és la significació del desenvolupament psicomotriu en el desenvolupament integral del nen.

Bibliografia:

AMICALE EPS (1986): El niño y la actividad física. Barcelona: Paidotribo.

BLÁZQUEZ, D. Y ORTEGA, E. (1984): La actividad motriz del niño de 3 a 6 años. Madrid: Cincel

GARCIA, J. Y BERRUEZO, P.P. (1996) Psicomotricidad y educación infantil. Madrid: Cepe

PALACIOS, J. Y otros (1990) Desarrollo psicológico y educación. Madrid: Alianza

STASSEN, K. (1987) The developing person through childhood and adolescence. New York: Worth Press

Mètodes d'ensenyament:

Classe teòrica: lliçó magistral illustrada amb vídeos, comentaris de lectures, etc.

Classe pràctica: sessions de psicomotricitat sobre els diferents continguts de l'assignatura que es duran a terme a l'aula de psicomotricitat

Tipus d'avaluació: Examen tipus test amb una part d'exercicis pràctics (80% de la nota), assistència i participació a les pràctiques a la sala (20%). Cal aprovar l'examen i les pràctiques per tal d'aprovar l'assignatura.

Llengua en què s'imparteix l'assignatura: Català

Núm. de crèdits ECTS: 6 (4+2)