ENSENYAMENT DE PSICOLOGIA

CURS 2001 - 02

Codi de l'assignatura: 11021016

Nom de l'assignatura: TEORIES DE LA PERSONALITAT

Professor/a: Dr. Jordi Miró i Martínez

Període lectiu: Primer curs - Primer quadrimestre

Tipus: Troncal

Programa:

Tema 1: Al voltant dels conceptes "Personalitat" i "Psicologia de la personalitat"

Tema 2: Models en Psicologia de la personalitat

Tema 3: Les tres tradicions metodològiques en psicologia de la personalitat

Tema 4: Models internalistes-processals

Tema 5: Models internalistes-estructurals

Tema 6: Models internalistes-factorials

Tema 7: Models situacionistes

Tema 8: Les crítiques de W. Mischell

Tema 9: Models interaccionistes

Objectius:

L'objectiu fonamental d'aquesta assignatura és el de donar una visió àmplia, actual i contrastada dels coneixements existents sobre personalitat. S'analitzaran tant els aspectes de caràcter més teòric, amb una presentació dels principals models, com els aspectes metodològics i de recerca.

Bibliografia:

Andrés-Pueyo, A. (1997) Manual de psicología diferencial. Madrid: McGraw-Hill.

Bermúdez, J. (1991). Psicología de la personalidad (5™. Edició) (Vols. I i II). Madrid: UNED

Engler, B. (1995/1996) Teorías de la personalidad. Madrid: McGraw-Hill.

Pelechano, V. (Ed.) (1996). Psicología de la personalidad: I. Teorías. Barcelona: Ariel

Pervin, L.A. (1996/1998). La ciencia de la personalidad. Madrid: McGraw-Hill.

Mètodes d'ensenyament: Classes teòriques i pràctiques

Tipus d'avaluació: Examen escrit (teoria 80% i pràctica 20%)

Llengua en què s'imparteix l'assignatura: Català

Núm. de crèdits ECTS: 6