ENSENYAMENT DE PSICOLOGIA

CURS 2001 - 02

Codi de l'assignatura: 11021015

Nom de l'assignatura: Desenvolupament de l'adult i la vellesa

Professor/a: Dr. Feliciano Villar Posada

Període lectiu: Segon quadrimestre

Nivell: 2on curs

Tipus: Troncal

Programa:

1. Introducció: teories i tasques evolutives

2. Aspectes psicosocials

2.1. El cicle de vida familiar

2.2. El cicle de vida laboral

3. Aspectes cognitius

3.1. La intel·ligència

3.1. La memòria

3.3. Envelliment i guanys cognitius

4. Personalitat

4.1. Aportacions de les teories psicomètriques

4.2. Autoconcepte i adaptació

4.3. Afrontament de la mort

5. Patologia i intervenció a la vellesa

Les classes teòriques es complementaran amb un treball pràctic on l'estudiant haurà de recollir dades mitjançant una entrevista i analitzar-les per trobar conclusions susceptibles de ser comparades amb els conceptes teòrics examinats a classe.

Objectius:

Conèixer els principals trets evolutius que caracteritzen el cicle vital més enllà de l'adolescència

Delimitar camps d'actuació dins la psicologia de l'envelliment

Aprendre a contrastar coneixements teòrics amb dades extretes d'un treball de camp

Bibliografia:

Belsky, J. (1998). Psicología del envejecimiento. Barcelona: Masson.

Clemente, A. (1996). Psicología del desarrollo adulto. Madrid: Narcea.

Izal, M. y Montorio, I. (1998). Intervención psicológica en la vejez. Madrid: Síntesis.

Mishara, B.L. y Riedel, R.G. (1986). El proceso de envejecimiento. Madrid: Morata.

Vega, J.L. y Bueno, B. (1995). Desarrollo adulto y vejez. Madrid: Síntesis.

Mètodes d'ensenyament: classe teòrica, treball de camp, discussions en grup

Tipus d'avaluació: examen escrit i treball pràctic

Llengua en què s'imparteix l'assignatura: Castellà

Núm. de crèdits ECTS: 6