ENSENYAMENT DE PSICOLOGIA

CURS 2001 - 02

Codi de l'assignatura: 11021014

Nom de l'assignatura: Psicologia del Desenvolupament

Professor/a: MĒ Elena Munuera Herraiz

Període lectiu: 1er. Quadrimestre

Nivell:1er. cicle

Tipus: Troncal

Programa:

1.-Concepte i objecte de la Psicologia del Desenvolupament

2.-Visió Històrica de la Psicologia del Desenvolupament

3.-Naturalesa dels processos evolutius

4.-Factors causals del desenvolupament humà

5.- Models tradicionals a l'estudi del desenvolupament

6.- Noves perspectives a l'estudi del desenvolupament

7.- Mètodes i Dissenys d'investigació

8.- Teories actuals en la interpretació del desenvolupament cognitiu, socio-afectiu i

psicomotor

9.- Desenvolupament prenatal i naixement: etapes, factors nocius i factors protectors

10.- Capacitats del nadó i conducta

Objectius:

Assimilar els processos implicats en el desenvolupament.

Contrastar les diferents teories que sustenten l'explicació del desenvolupament.

Saber aplicar els mètodes propis de la Psicologia del desenvolupament a situacions reals o simulades

Bibliografia:

BERK, L. (1999) Desarrollo del niño y del adolescente. Madrid:Prentice-Hall.

BERMEJO, V.(1994) Desarrollo cognitivo. Madrid:Síntesis.

LEFRANCOIS, G.R.(2001) El ciclo de la vida. Madrid: Paraninfo.

PEREZ, M.(1994) Nuevas perspectivas en psicología del desarrollo. Madrid:Alianza.

STASSEN, K. & THOMPSON, R. (1997) Psicología del desarrollo: Infancia y Adolescencia. Madrid:Panaramericana.

Mètodes d'ensenyament: classe teòrica.

Tipus d'avaluació: examen escrit i treball pràctic.

Llengua en què s'imparteix el curs: Castellà

Núm. de crèdits ECTS: 6