ENSENYAMENT DE PSICOLOGIA

CURS 2001 - 02

Codi de l'assignatura: 11021013

Nom de l'assignatura: Psicofisiologia Humana II

Professor/a: Dra. Margarida Corominas Roso

Període lectiu: 2on quadrimestre

Nivell: (cicle i matèries obligatòries prèvies per cursar aquesta assignatura)

Fonaments de Neurociència de primer cicle

Tipus: (Troncal, obligatòria o optativa)

Assignatura troncal

Programa:

L'assignatura consta de tres grans blocs temàtics subdividits en diferents capítols cada un d'ells: 1: La sensopercepció. Comprèn 1.1 la visió, 1.2 l'audició, 1.3 somestèsia, 1.4 el gust i l'olfacte; 2. El sistema motor. Comprèn les funcions motores de les següents parts del sistema nerviós: 2.1 Tronc de l'encèfal ľaparell vestibular i reflexos encefàlics-, 2.2 Ganglis basals, 2.3 Cerebel, 2.3 Control motor cortical; 3. Funcions superiors. Comprèn: 3.1 Pensament i Llenguatge, 3.2 Bases neurals de la memòria, 3.3 Emocions.

El capítol 1 està dedicat a l'estudi de les bases neuronals que fan possible la captació de les sensacions i la formació de percepcions del món que ens envolta a través dels diferents sentits. En cada cas, s'estudien també algunes de les disfuncions relacionades. El capítol 2 desenvolupa l'estudi dels diferents centres del sistema nerviós que fan possible que l'organisme humà doni respostes motores a l'ambient, així com el seu funcionament integrat com a sistema motor complet. S'introdueixen algunes disfuncions d'aquests sistemes. El capítol 3 comprèn l'estudi de les funcions pròpiament humanes, o que estan desenvolupades de manera especial en els humans, i que fan possible, no sols el funcionament cognitiu complex de l'home sinó també l'experimentació i elaboració de les emocions. S'introdueixen també algunes disfuncions d'aquests sistemes.

Objectius:

L'objectiu d'aquesta assignatura és que l'alumne conegui i comprengui els mecanismes neuronals, centres i vies, que fan possible que l'home visqui i s'adapti al medi, capti la informació sensorial que prové del món exterior, l'elabori, experimenti emocions d'acord amb els pensaments elaborats i, finalment, pugui donar una resposta a l'exterior. En definitiva, aquells mecanismes neuronals que permeten a l'home viure una vida pròpiament humana.

Bibliografia:

  1. Rosenzweig, M.R.; Leiman, A. Psicologia fisiològica. McGraw Hill (2¬ Ed.)
  2. Carlson, N.R. Fisiologia de la conducta. Ariel Psicologia, 1999.
  3. Kandel, E.R.; Jessell, T.; Schwartz, J.H.; Neurociencia y Conducta. Pretice Hall. Madrid
  4. Kolb. B., Whishaw, I.Q. Fundamentos de Neuropsicologia Humana. Labor.
  5. Guyton. Anatomina y Fisiologia del Sistema Nervioso. Panamericana.

Mètodes d'ensenyament: classe teòrica, seminari, laboratori, treball de camp, projecte, ensenyament a distància i altres mètodes.

La base de l'assignatura són les classes teòriques que es realitzen sempre amb un suport de transparències i vídeos i es complementen amb pràctiques de laboratori en les quals els alumnes poden veure algunes de les aplicacions pràctiques de la psicofisiologia així com comprovar per ells mateixos el funcionament d'alguns instruments psicofisiològics.

Tipus d'avaluació:

Examen escrit i avaluació continuada en les classes pràctiques.

Llengua en què s'imparteix l'assignatura: Català

Núm. de crèdits ECTS: 6 (4+2)