ENSENYAMENT DE PSICOLOGIA

CURS 2001 - 02

Codi de l'assignatura: 11021012

Nom de l'assignatura: Psicofisiologia Humana I

Professor/a: Margarida Corominas Roso

Període lectiu: 1er quadrimestre

Nivell: (cicle i matèries obligatòries prèvies per cursar aquesta assignatura)

Fonaments de Neurociència de primer cicle.

Tipus:

Troncal.

Programa:

El programa consta de quatre grans blocs temàtics: 1. Escorça cerebral i asimetries hemisfèriques; 2. Ritmes biològics i Son / Vigilia; 3. Sistemes de comunicació: neurotransmissors/neuromoduladors i Hormones; 4. Homeostasi.

El capítol 1 parteix de les bases neurals que permeten la funció de l'escorça cerebral fins arribar a la classificació i diferents funcions de les àrees cerebrals. La segona part d'asimetries hemisfèriques es centra en l'especialització dels hemisferis cerebrals en referència a les funcions superiors i a la dominància manual.

El capítol 2 parteix de la definició i classificació i alteracions dels ritmes biològics per arribar al més important de tots els ritmes corporals el cicle son/vigilia. Per a aquesta última part del capítol s'estudien les bases neurals i bioquímiques que permeten aquesta funció així com les principals disfuncions.

El capítol 3 estudia els sistemes de comunicació de l'organisme: 1) la comunicació del sistema nerviós, principalment SNC que està determinada pels sistemes de neurotransmissors i neuromoduladors; 2) la comunicació entre diferents parts de l'organisme a través del sistema hormonal. S'estudien les bases bioquímiques, la localització concreta de cada un d'aquests sistemes de comunicació, les funcions de cada sistema i se n'apunten les disfuncions sempre que estiguin relacionades amb el paper dels psicòlegs.

El capítol 4 es centre en l'estudi dels principals sistemes de manteniment de l'equilibri biològics: gana, set i temperatura. Ens centrem sempre en aquells aspectes de més interès pel psicòleg.

Objectius:

L'objectiu del programa és introduir l'alumne en el coneixement d'algunes funcions psicofisiològiques bàsiques i en les seves bases neuronals de manera que aquell pugui conèixer:

  1. La base biològica que permet les funciones psíquiques bàsiques i la relació de l'individu amb l'entorn;
  2. l'organització bàsica del sistema nerviós per al control de les funcions corporals en resposta a les necessitats de l'organisme i a les exigències ambientals;
  3. el paper de coordinador que el sistema nerviós presenta per a la major part de les activitats corporals.

Bibliografia:

  1. Rosenzweig, M.R.; Leiman, A. Psicologia fisiològica. McGraw Hill (2 Ed.)
  2. Carlson, N.R. Fisiologia de la conducta. Ariel Psicologia, 1999.
  3. Kandel, E.R.; Jessell, T.; Schwartz, J.H.; Neurociencia y Conducta.. Pretice Hall. Madrid 1997.
  4. Bradford, H.F. Fundamentos de Neuroquímica. Labor, última edición.
  5. Kolb. B., Whishaw, I.Q. Fundamentos de Neuropsicologia Humana. Labor.

Mètodes d'ensenyament: classe teòrica, seminari, laboratori, treball de camp, projecte, ensenyament a distància i altres mètodes.

La base de l'assignatura són les classes teòriques que es realitzen sempre amb un suport de transparències i vídeos i es complementen amb pràctiques de laboratori en les quals els alumnes poden veure algunes de les aplicacions pràctiques de la psicofisiologia així com comprovar per ells mateixos el funcionament d'alguns instruments psicofisiològics.

Tipus d'avaluació: Examen escrit i avaluació continuada en les classes pràctiques

Llengua en què s'imparteix l'assignatura: Català

Núm. de crèdits ECTS: 6 (4+2)