ENSENYAMENT DE PSICOLOGIA

CURS 2001 - 02

Codi de l'assignatura: 11021010

Nom de l'assignatura: Psicologia de la Memòria

Professor/a: Pilar Ferré Romeu

Període lectiu: Primer quadrimestre

Nivell: Segon curs

Tipus: Troncal

Programa:

1-Estudi científic de la memòria: Precursors de l'estudi de la memòria. Treballs de Bartlett i Ebbinghaus. Marcs teòrics.Associacionisme. Psicologia cognitiva i processament de la informació. Concepció de la memòria des de la psicologia cognitiva. Primers models de memòria. Models estructurals i dels nivells de processament.

2-Medició de la memòria i sistemes de memòria: Mesures directes i indirectes. Sistemes i subsistemes de memòria.

3-Registres sensorials: Memòria icònica. Paradigma de Sperling. Memòria ecoica. L'efecte sufix i tècniques d'emmascarament. Altres modalitats sensorials

4-Memòria a curt termini i memòria de treball: Durada i capacitat de la memòria a curt termini. El treball de Miller. La tasca de Brown-Peterson. Recuperació de la informació. Paradigma de Sternberg. Oblit per desús i per interferència. El paper de la memòria en la cognició. Model de la memòria operativa de Baddeley. Memòria operativa i llenguatge. Memòria operativa i informació espacial. La funció executiva o el control de l'activitat cognitiva.

5-Memòria a llarg termini: Subsistemes a la memòria a llarg termini. Memòria episòdica, semàntica i procedimental. Codificació i elaboració de la informació. Proposta de Craik i Lockhart. Recuperació. Importància de les claus en la recuperació i proposta de Tulving. Oblit. Factors que afecten a l'oblit. El pas del temps. La interferència. El paper del context intern i extern.

6-Aprenentatge i memòria implícits: Aprenentatge implícit. Estudis de gramàtiques artificials. Adquisició de regles. Memòria implícita.Tasques de memòria implícita. Les disociacions funcionals. El paper de la conciència. Característiques dels sistemes implícits.

7-Memòria i representació del coneixement: Conceptes. Imatges mentals. Mapes cognitius. Esquemes i guions.

8-Fonaments biològics de la memòria: Tècniques d'estudi. La neuropsicologia cognitiva i els estudis de lesions. Neuroanatomia de la memòria.

9-Alteracions de la memòria: Memòria i envelliment. Amnèsies per lesions del lòbul temporal i diencefàliques. Amnèsies anterògrades i retrògrades. Lesions als lòbuls frontals i funció executiva. Demències i malaltia d'Alzheimer.

10-Desenvolupaments recents en l'estudi de la memòria: Tècniques per millorar la memòria. Memòria de testimonis. Memòria autobiogràfica. Memòria i emoció. La suggestió i els records falsos. El record del que s'ha de fer o memòria prospectiva.

Objectius:

-Mostrar a l'alumne com funciona la memòria humana

-Mostrar els coneixements i resultats obtinguts amb l'experimentació en psicologia de la memòria. Donar-li a conèixer els resultats més recents i familiaritzar-los amb l'estudi experimental de la memòria.

-Donar a conèixer els models teòrics en l'estudi de la memòria, especialment els procedents de la psicologia cognitiva i el processament de la informació

-Mostrar les alteracions de la memòria més comuns

Bibliografia:

-Baddeley (1999) Memoria humana: teoría y práctica. Madrid. McGraw-Hill

-Ruiz-Vargas (1994) Psicología de la memoria. Madrid. Alianza Editorial

-Ruiz-Vargas (1994) La memoria humana: función y estructura. Madrid. Alianza Editorial

-Sáiz, Sáiz y Baqués (1996) Psicología de la memoria. Manual de Prácticas. Barcelona. Avesta

-Schacter (1999) En busca de la memoria. Barcelona. Sinequanon

Mètodes d'ensenyament: classe teòrica i pràctiques amb ordinador per reproduir experiments clàssics de psicologia de la memòria

Tipus d'avaluació:examen escrit de caràcter teòric-pràctic

Llengua en què s'imparteix l'assignatura: català

Núm. de crèdits ECTS: 6 crèdits