ENSENYAMENT DE PSICOLOGIA

CURS 2001 - 02

Codi de l'assignatura: 11021009

Nom de l'assignatura: Psicologia de la Motivació

Professor/a: Pilar Ferré Romeu

Període lectiu: Primer Quadrimestre

Nivell: Segon curs

Tipus: Troncal

Programa:

1-Introducció a l'estudi de la motivació i conceptes previs: Definició. Funció de la motivació. Relació de la motivació amb altres processos bàsics com l'aprenentatge i la cognició. Antecedents històrics i precursors de l'estudi de la motivació.

2-Orientacions en l'estudi de la motivació: Aproximacions biològiques. Aproximacions conductuals. Aproximacions cognitives

3-Motivació fisiològica: Concepte d'activació (arousal). Principals formulacions motivacionals des de les teories de l'activació. Els motius primaris. La gana i la set. El sexe i el son. El dolor. La conducta exploratòria i el joc.

4-Motivació en la psicologia de l'aprenentatge: Concepte de motivació intrínseca i extrínseca. Procediments per augmentar i disminuir la conducta. Aproximacions des del neoconductisme a l'estudi de la motivació.

5-Motivació cognitiva: L'activitat cognitiva i la motivació. Les expectatives. Les atribucions. Principals models cognitius en l'estudi de la motivació.

6-Els motius socials: La motivació de logro. El motiu d'afiliació. El motiu de poder. Principals models en l'estudi de la motivació des de la psicologia social.

Objectius:

-Donar a conèixer als alumnes els diferents enfocs psicològics des dels que s'ha estudiat la motivació. Mostrar-los els principals models teòrics que han intentat explicar la motivació tant des del punt de vista fisiològic, com cognitiu i social.

-Donar a conèixer als alumnes els procediments i tècniques existents per estudiar la motivació.

-Familiaritzar als alumnes amb tots els conceptes referents a lamotivació. Mostrar-li la importància d'aquest procès psicològic en relació a altres processos bàsics, com la memòria o l'aprenentatge.

Bibliografia:

-Carlson, N.R. (1999). Fisiología de la Conducta. Barcelona: Ariel

-Fernández-Abascal, E.G. (1995). Manual de Motivación y Emoción. Madrid: Centro de Estudios Ramón Areces

-Garrido, I. (1996). Psicología de la Motivación. Madrid: Síntesis

-Reeve, J.M. (1999). Motivación y Emoción. Madrid: McGraw-Hill

-Fernández-Abascal, E.G., Palmero, F., Chóliz, M. y Martínez, F. (1997). Cuaderno de prácticas de motivación y emoción. Madrid: Pirámide.

Mètodes d'ensenyament: classe teòrica i pràctiques per exemplificar els fenòmens explicats a les classes teòriques.

Tipus d'avaluació: examen escrit de caràcter teòric-pràctic.

Llengua en què s'imparteix el curs: català

Núm. de crèdits ECTS: 3 crèdits