ENSENYAMENT DE PSICOLOGIA

CURS 2001 - 02

Codi de l'assignatura: 11021007

Nom de l'assignatura: Aprenentatge i Condicionament

Professor/a: Pilar Ferré Romeu

Període lectiu: Segon quadrimestre

Nivell: Primer curs

Tipus: Troncal

Programa:

1-Introducció a l'estudi de l'aprenentatge: marcs teòrics. Investigació i experimentació en aprenentatge.

2-Conducta elicitada, habituació i sensibilització: La teoria dels processos oponents

3-Condicionament clàssic: Els treballs de Pavlov. Adquisició i extinció. Condicionament excitatori i inhibitori. Fenòmens de generalització, discriminació, precondicionament sensorial, condicionament de segon ordre, inhibició latent i condicionament amb estímuls compostos. Fenòmens de bloqueig i ensombriment. Concepte de contigüitat i contingència. Model de Rescorla i Wagner. Condicionament avaluatiu. Repostes compensatòries a les drogues. Condicionament del sistema immunitari. Aplicacions del condicionament clàssic en les tècniques de modificació de conducta

4-Condicionament instrumental: Els primers treballs de Thorndike i de Skinner. Adquisició i extinció. Concepte de moldejament. Reforçament positiu, reforçament negatiu, càstig i omissió. Programes de reforçament de raó, d'interval i complexos. Conducta d'elecció. Interpretacions teòriques. Aplicacions del condicionament instrumental en les tècniques de modificació de conducta

5-Condicionament instrumental aversiu: Paradigma d'escapada. Paradigmes d'evitació passiva, evitació activa en un sentit i evitació activa en dos sentits. Explicacions teòriques de l'evitació. Paradigma del càstig. Utilització adequada del càstig. L'omissió. Temps fora de reforçament i cost de resposta.

6-Control per l'estímul i aprenentatge discriminatiu: Generalització i discriminació. Interpretacions teòriques. Gradients de generalització. Discriminació condicional. Aplicacions del control per l'estímul.

7-Influències biològiques en l'aprenentatge: La deriva instintiva. El troquelat. La preparació. Reaccions de defensa específiques de l'espècie. Autoestimulació intracranial. Aprenentatge del cant en les aus.

8-El control cognitiu de la conducta: Models de Hull, Tolman, Dollard i Miller, Seligman i Bandura. L'aprenentatge des de la psicologia cognitiva. L'enfoc de la Gestalt. L'aprenentatge constructiu d'Ausubel.

Objectius:

-Donar a conéixer les aproximacions teòriques des de les que s'ha estudiat l'aprenentatge, especialment l'enfoc conductual.

-Oferir tota la informació rellevant respecte a procediments i resultats dels paradigmes de condicionament clàssic i instrumental en subjectes animals i humans.

-Capacitar a l'alumne per la identificació de metodologia i procediments experimentals propis de l'estudi de l'aprenentatge, així com per la identificació de variables rellevants en experiments d'aprenentatge

-Mostrar les aplicacions pràctiques de l'estudi de l'aprenentatge

Bibliografia:

-Domjan y Burkhard (1996) Principios de aprendizaje y de conducta. Madrid. Debate

-Klein (1994) Aprendizaje: principios y aplicaciones. Madrid. McGraw-Hill

-Leahey y Harris (1998) Aprendizaje y cognición. Madrid. Prentice Hall

-Pearce (1998) Aprendizaje y cognición. Barcelona. Ariel

-Tarpy (1999) Aprendizaje: teoría e investigación contemporáneas. Madrid. McGraw-Hill

Mètodes d'ensenyament: classe teòrica, pràctiques amb ordinador i al laboratori

Tipus d'avaluació: examen escrit de caràcter teòric-pràctic

Llengua en què s'imparteix l'assignatura: català

Núm. de crèdits ECTS: 6