ENSENYAMENT DE PSICOLOGIA

CURS 2001 - 02

Codi de l'assignatura: 11021006

Nom de l'assignatura: PSICOLOGIA EXPERIMENTAL

Professor/a: Andreu Vigil i Colet

Període lectiu: 2n curs - 2n quadrimestre

Nivell: Té com a requisits les assignatures Psicologia Matemàtica I i II.

Tipus: Troncal

Programa:

I. FONAMENTS METODOLÒGICS BÀSICS

1.1.Introducció al mètode en Psicologia

1.2.Aspectes generals del mètode experimental

1.3. El control experimental.

II. INTRODUCCIO ALS DISSENYS EXPERIMENTALS

2.1.El problema de la validesa en els dissenys experimentals

2.2.Dissenys experimentals: perspectiva fisheriana.

2.3.Alternatives al disseny experimental clàssic.

III. DISSENY EXPERIMENTAL FISHERIA

3.1.Dissenys fonamentats en l'aleatorització.

3.2.Dissenys de blocs.

3.3.Dissenys factorials.

3.4.Anàlisi de la covariança.

3.5.Dissenys de mesures repetides

Objectius: Es pretén abordar la Psicologia Experimental com l'estudi de la metodologia científica en general i dels mètodes d'experimentació en particular, així com la seva aplicació en els diferents àmbits d'investigació en Psicologia.

Bibliografia:

Arnau, J. (1986) Diseños experimentales en Psicología y Educación. Vols. I y II. Trillas. Méjico.

Pascual, J; Frías, D; y Garcia, F. (1995) El diseño y la investigación experimental en Psicología. Valencia. Cristobal Serrano.

Pascual, J; Frías, D; y García, F. (1996) Manual de Psicologia Experimental. Barcelona. Ariel.

Pereda, S.(1987) Psicología Experimental I.Metodología. Pirámide. Madrid.

Riba, M.D. (1990) Modelo lineal del análisis de la varianza. Barcelona. Herder.

Mètodes d'ensenyament: classe teòrica i recerca de laboratori

Tipus d'avaluació: Un examen de tipus objectiu que pondera un 80 per cent en la nota final i un treball de recerca que pondera un 20%.

Llengua en què s'imparteix l'assignatura: Català

Núm. de crèdits ECTS: 6