ENSENYAMENT DE PSICOLOGIA

CURS 2001 - 02

Codi de l'assignatura: 11021002

Nom de l'assignatura: TÈCNIQUES D'EXPLORACIÓ I ANÀLISI PSICOLÒGIC I

Professor/a: Jaume Descarrega i Font

Període lectiu: 2001-2002 - 1r Quadrimestre

Tipus: obligatòria

Programa:

TEMA 1.- INTRODUCCIÓ

1.1.- Les tècniques exploratòries i l'aplicació del codi deontològic

1.2.- L'avaluació de la conducta normal i patològica

1.3.- Classificació i criteris diagnòstics

1.4.- Els diferents tipus de tècniques exploratòries

TEMA 2: AVALUACIÓ DE LA PERSONALITAT I TÈCNIQUES EXPLORATÒRIES

2.1.- Característiques de la personalitat: Concepte i estratègies

2.2.- Característiques estilístiques de la personalitat

TEMA 3: AVALUACIÓ DELS TRASTORNS PSICOPATOLÒGICS I TÈCNIQUES EXPLORATÒRIES

3.1.- Trastorns d'ansietat

3.2.- Trastorns psicòtics

3.3.- Trastorns de l'estat d'ànim

3.4.- Trastorns de la conducta alimentària

3.5.- Trastorns de la personalitat.

Objectius: Apropar l'alumne a les diferents estratègies per realitzar una exploració i anàlisis psicològic, fent una descripció dels elements que les envolten, i de la seva aplicació a la pràctica clínica.

Bibliografia:

Aiken, L.R. (1996), Tests psicológicos y evaluación México. Prentince Hall

Buelandash; Casal, G.; Caball, V.E. y Sierra, J.C. (1996) Manual de evaluación en Psicología Clinica y de la Salud. Madrid. Siglo XXI de España Editores.

Cabrera, J. y Fuertes, J.C. (1994) La enfermedad mental ante la ley. Madrid. Publicaciones de la Universidad Pontificia Comillas; Editorial Libro del Año.

Fernández-Ballesteros, R. (1993) Introducción a la evaluación psicológica I y II. Madrid. Pirámide

Núñez, R (1979) Aplicación del inventario multifásico de personalidad (MMPI) a la psicopatología. México. El Manual Moderno.

Mètodes d'ensenyament:

- Explicació teòrica dels continguts

- Pràctiques a partir del role-playing, la presentació i comentaris de vídeos, i dels diferents instruments d'exploració.

Tipus d'avaluació: Prova escrita de resposta mitja-breu que valora els continguts teòrics i pràctics donats al llarg de l'assignatura.

Llengua en què s'imparteix l'assignatura: català

Núm. de crèdits ECTS: 3 crèdits