ENSENYAMENT DE PEDAGOGIA

CURS 2001 - 02

Codi de l'assignatura: 11012121

Nom de l'assignatura: ASPECTES PSICOLÒGICS DE L'ORIENTACIÓ PROFESSIONAL (Pedagogia i Psicologia)

Professor/a: M. Teresa Molas Capdevila

Període lectiu: - 2n quadrimestre

Nivell: 4t curs - 2n cicle

Tipus: Obligatòria (Pedagogia) / Optativa (Psicologia)

Programa:

Els continguts d'aquesta assignatura giren entorn a tres apartats:

- en primer lloc es fa un plantejament del treball de la societat actual,

- en segon terme ajuda a l'alumnat a conèixer les capacitats, interessos i aptituds dels alumnes en diferents nivells,

- i, finalment, intenta donar informació als alumnes de les diferents sortides vocacionals-professionals i acadèmiques.

Objectius:

- Definir i aplicar conceptes bàsics com treball, producció, treball domèstic,...

- Resumir les diferents vies escolars existents i les oportunitats de promoció.

Bibliografia:

Estudiar a Catalunya. Departament d'Ensenyament (2000)

Decideix. M. Lluïsa Rodríguez. Crèdits Columna.

Informa't. Joan Riart. Crèdits Columna.

Orientación e Intervención Psicopedagógica. M. Lluïsa Rodríguez. CEAC (1995)

CD-R Synera (2000)

Mètodes d'ensenyament: classes teòriques i pràctiques

Tipus d'avaluació: l'avaluació serà continuada i es farà a partir de la participació i de proves objectives.

Llengua en què s'imparteix el curs: català

Núm. de crèdits ECTS: 1,5