ENSENYAMENT DE MESTRE

CURS 2000 - 01

Codi de l'assignatura: 11141209

Nom de l'assignatura: DESENVOLUPAMENT MORAL

Professora: Carmen Conde Delgado de Molina

Període lectiu: 1r cicle

Nivell: 2n quadrimestre

Tipus: Optativa

Programa:

BLOC 1. INTRODUCCIÓ: DESENVOLUPAMENT I EDUCACIÓ MORAL

  1. La moral com a característica humana. Dimensions i components de la personalitat moral. Les normes i els valors morals.
  2. La vessant psicològica del desenvolupament moral. El desenvolupament moral com a contingut del desenvolupament social i com element bàsic del procés de desenvolupament humà. Els eixos del desenvolupament moral: coneixement moral (consciència i raonament moral) i conducta moral.
  3. La vessant educativa del desenvolupament moral. El desenvolupament moral com a finalitat de l'educació al Disseny Curricular. La integració de l'educació moral al Disseny Curricular: el Projecte Educatiu; els continguts dŽactituds, normes i valors a les Unitats de Programació: els Eixos Transversals.

BLOC 2. DESENVOLUPAMENT MORAL

2.1. Concepcions psicològiques del desenvolupament moral. El Model Psicoanalític i la formació de la consciència moral. La Teoria de l'Aprenentage Social i el desenvolupament de la conducta moral. El Model Cognoscitiu-Evolutiu i el desenvolupament del judici moral.

2.2. Desenvolupament del Judici Moral (raonament moral). Factors determinants del desenvolupament del judici moral. El conflicte moral com a motor del desenvolupament del judici moral.

  1. Desenvolupament de la Conducta Moral (acció moral). Formació de valors, normes y hàbits de conducta moral. Desenvolupament de la conducta prosocial. El compromís amb els valors per orientar i avaluar les pròpies accions i les dels altres.

BLOC 3. EDUCACIO MORAL

3.1. Finalitats i Objetius de l'educació moral. Tendències actuals en educació moral. El rol del profesorat i de l'escola en l'àmbit de l'educació moral.

3.2. Estratègies, Materials i Activitats per a l'educació moral. Estratègies per al desenvolupament del judici moral: discussió de dilemes i resolució de conflictes morals. Estratègies per a l'educació en valors: Clarificació de Valors. Estratègies per a l'anàlisi i comprensió crítica. Estratègies per al desenvolupament de la perspectiva social y l'empatia. Estratègies per al desenvolupament de les competències autorreguladores: Habilitats Socials y Autocontrol de la conducta. Activitats i Materials per a l'educació moral.

3.3. Orientacions per avaluar el desenvolupament moral.

Objectius:

 • Conèixer i analitzar el procés de desenvolupament moral dels infants d'Educació Infantil i Primària des de les concepcions psicològiques més representatives i treure conclusions per a la pràctica docent (Educació Moral).
 • Conèixer estratègies, materials i recursos per afavorir el desenvolupament moral i la formació d'actituds, normes i valors en les etapes d'Educació Infantil i Primària.
 • Elaborar Activitats per treballar aquests continguts en el marc escolar.
 • Apreciar la importància de l'educació moral en les etapes d'Educació Infantil i Primària.
 • Saber comportar-se com agent promotor del desenvolupament moral de l'alumnat.

Bibliografia:

BUXARRAIS, R.M. (1997): La formación del profesorado en educación en valores. Propuestas y materiales. Bilbao: Desclée de Brouwer.

CARRERAS, LL. Y alt. (1996): Cómo educar en valores. Madrid: Narcea.

DELVAL, J. Y ENESCO, I. (1999): Desarrollo y Educación Moral. Barcelona: Grao.

DIAZ-AGUADO. M.J. y MEDRANO, C. (1994): Educación y Razonamiento Moral. Bilbao: Mensajero.

MARTINEZ, M. Y PUIG, J.M. (Coord.) (1991): La Educación Moral. Barcelona: ICE-GRAO.

PUIG ROVIRA, J.M. (1996): La construcción de la personalidad moral. Barcelona: Paidós.

TURIEL, ENESCO Y LINAZA (1989): El mundo social en la mente infantil. Madrid: alianza.

ARTICLES

Mètodes d'ensenyament:

 • A les classes teòriques es farà la presentació, estudi i comentari dels Continguts del Programa. Pel seu correcte seguiment es recomana un treball continuat de lectura activa dels materials de treball indicats i de preparació i revisió de respostes a les qüestions plantejades a classe. A les classes pràctiques està previst fer activitats en grup (Comentari de textos, elaboració de materials i recursos...). Amb totes les activitats fetes en aquestes classes es farà un Dossier Individual que serà presentat en acabar el quadrimestre.
 • Elaboració i Exposició d'un treball sobre Educació en Valors.

Tipus d'avaluació:

 • Intervencions i participació en les classes teòriques i pràctiques.
 • Puntuació del Treball i del Dossier.

Llengua en què s'imparteix el curs: català

Núm. de crèdits ECTS: 4,5