ENSENYAMENT DE MESTRE

CURS 2000 - 01

Codi de l'assignatura: 11121211

Nom de l'assignatura: INTERVENCIÓ A L'AULA DAVANT ELS PROBLEMES DE CONDUCTA

Professor/a: Dr. Jordi Miró i Martínez

Període lectiu: Primer quadrimestre - Primer cicle

Tipus: Optativa

Programa:

Tema 1: La conducta (problemàtica)

Tema 2: L'avaluació de la conducta: principis i procediments

Tema 3: Tècniques operants per desenvolupar conductes

Tema 4: Tècniques operants per reduir conductes

Tema 5: Sistemes d'organització de contingències

Tema 6: Tècniques de modelat

Tema 7: El manteniment i la generalització dels guanys

Objectius:

Promoure l'aprenentatge d'una sèrie d'estratègies i tècniques psicològiques d'intervenció que facilitin el (bon) control de la conducta (contextualment ) problemàtica.

Bibliografia:

Caballo, V.E. (Ed.) (1995). Manual de técnicas de terapia y modificación de conducta (3a edició). Madrid: Siglo XXI.

Labrador, F.J., Cruzado, J.A. i Muñoz, M. (Eds.) (1995). Manual de técnicas de modificación y terapia de conducta (2a edició). Madrid: Pirámide.

Mètodes d'ensenyament: Classes teòriques i pràctiques

Tipus d'avaluació: Examen escrit

Llengua en què s'imparteix el curs: Català

Núm. de crèdits ECTS: 4,5 cr.