ENSENYAMENT DE MESTRE

CURS 2000 - 01

Codi de l'assignatura: 11111019

Nom de l'assignatura: Psicologia Evolutiva (Educació Especial-Infantil)

Professor/a: MĒ Elena Munuera Herraiz

Període lectiu: 1er. Quadrimestre

Nivell:1er. cicle

Tipus: Troncal

Programa:

1.- Concepte i objecte d'estudi de la Psicologia Evolutiva

2.- Visió històrica de la Psicologia Evolutiva

3.- Factors Causals del desenvolupament humà

4.- Desenvolupament i Educació.

5.- Desenvolupament Prenatal i del neonat: etapes, factors nocius i factors protectors

6.- Primera Infància: desenvolupament. físic i psicomotor, cognitiu, del llenguatge i procès de socialització

7.- Educació Preescolar: desenvolupament psicomotor, cognitiu, del llenguatge i procès de socialització

8.- Educació Primària: desenvolupament. psicomotor, cognitiu, del llenguatge, procès de socialització i tipificació sexual i de gènere.

9.- El dibuix i el joc: factors fonamentals en el desenvolupament global de la persona.

10.- Visió integradora del desenvolupament

Objectius:

Conèixer els aspectes bàsics del desenvolupament entre els 0 i 12 anys.

Afavorir una visió íntegra de l'ésser humà.

Afavorir l'interés pel procés evolutiu del nen i la seva valoració en qualsevol moment i circumstància del seu desenvolupament.

Identificar-se com a agent promotor del desenvolupament de l'alumne.

Bibliografia:

BERK, L.(1999) Desarrollo del niño y del adolescente. Madrid:Prentice-Hall.

BERMEJO, V.(1994) Desarrollo cognitivo. Madrid:Síntesis.

DELVAL, J.(1994) El desarrollo humano. Madrid:Siglo XXI.

SHAFFER, D.(2000) Psicología del desarrollo. Infancia y Adolescencia..

Madrid: Paraninfo

STASSEN, K. & THOMPSON, R. (1997) Psicología del desarrollo:Infancia y Adolescencia. Madrid:Panamericana.

Mètodes d'ensenyament: classe teòrica

Tipus d'avaluació: examen escrit i treball pràctic.

Llengua en què s'imparteix el curs: Castellà

Núm. de crèdits ECTS: 4'5