ENSENYAMENT DE MESTRE

CURS 2000 - 01

Codi de l'assignatura: 11101002

Nom de l'assignatura: PSICOLOGIA EVOLUTIVA

Professora: Carme Conde Delgado de Molina

Període lectiu: primer quadrimestre - 1r curs

Nivell: 1r cicle

Tipus: Troncal

Ensenyament: Mestre (Educ. Física, Musical, Primària, Llengua Estrangera)

Programa:

BLOC 1: El desenvolupament psicològic i els processos educatius

 1. La Psicologia Evolutiva. L'aspecte dinàmic de la conducta humana i el seu estudi. El procés de desenvolupament psicològic. Característiques del desenvolupament infantil.
 2. Els Factors Causals del desenvolupament humà. El model interaccionista del procés evolutiu. Els factors genètics. Els factors ambientals. Conclusions del Model Interactiu.
 3. Desenvolupament i Educació. Relacions entre Maduració, Desenvolupament, Aprenentatge i Educació. La concepció constructivista del desenvolupament. La metàfora de la bastida: elements i bases teòriques. Els processos de bastida: característiques y factors condicionants.

BLOC 2: El desenvolupament psicològic entre 0 i 12 anys (Educació Infantil i Educació Primària)

 1. Les Àrees i els Continguts del Desenvolupament. Desenvolupament Físic. Desenvolupament Psicomotriu. Desenvolupament Cognitiu. Desenvolupament Socioafectiu i Emocional.
 2. El desenvolupament Prenatal.
 3. El desenvolupament durant l'etapa de l'Educació Infantil (0-6 anys). Primera Infància. (0-2 anys). Anys Preescolars (2-6 anys).
 4. El desenvolupament durant l'etapa de l'Educació Primària (6-12 anys). Anys Escolars.

BLOC 3: El seguiment del Procés Evolutiu dels infants a l'Educació Infantil i Primària

 1. El Mètode Observacional.
 2. El Qüestionari i la Entrevista.
 3. El Mètode Clínic.
 4. L'Anàlisi de la conducta expressiva.

Objectius:

 • Conèixer els aspectes bàsics del desenvolupament dels nens i nenes d'Educació Infantil i Primària i treure'n criteris d'intervenció per a la pràctica docent.
 • Conèixer, elaborar i aplicar instruments per a fer el seguiment del procés evolutiu de l'alumnat en situació escolar.
 • Reconèixer-se i saber actuar com agents promotors del desenvolupament dels infants al llarg del període escolar.
 • Valorar les aportacions de la Psicologia Evolutiva en la formació i pràctica educativa del professorat d'Educació Infantil i Primària.

Mètodes d'ensenyament:

La doble vessant teòrica (2 hores setmanals) i pràctica (1 hora setmanal) de l'assignatura comporta una metodologia de treball diferent segons es faci teoria o pràctica. En qualsevol cas, s'afavorirà la participació activa de l'alumnat en el seu procés d'aprenentatge.

 • Les sessions teòriques es dedicaran a la presentació i estudi dels Blocs 1 i 2 del Programa (Continguts). Pel seu correcte seguiment es recomana un treball individual i continuat de lectura activa dels materials recomanats, de reelaboració dŽapunts, de preparació i revisió de respostes a qüestions plantejades a classe, així com l'assistència continuada de l'alumnat a les classes.
 • Les sessions pràctiques es faran en grup i es referiran, preferentment, al tercer bloc de Continguts. També està previst fer activitats (Comentari de Textos i Videos) relacionats amb el bloc 1 i 2 sempre que sigui oportú. L'assistència a les classes pràctiques es considera obligatòria per a tot lŽalumnat.
 • Activitats:

- Dossier de les Activitats fetes a les sessions pràctiques.

- Dossier de les Activitats Individuals.

- Treball sobre algun aspecte del desenvolupament infantil a triar per l'alumnat.

Tipus d'avaluació:

- Puntuació obtinguda en la prova individual (febrer) referida als Continguts del programa.

- Puntuació de les Activitats.

- Actitud i participació de l'alumnat en les classes teòriques i pràctiques.

Bibliografia:

BERMEJO, V. (Edit) (1994): Desarrollo Cognitivo. Madrid. Síntesis.

DELVAL, J. (1994): El desarrollo humano. Madrid. Siglo XXI.

FLAVELL, J. (1984): El desarrollo cognitivo. Madrid. Visor.

MARCHESI, A., CARRETEO, M.; PALACIOS, J. (Comp.) (1983): Psicología Evolutiva. Madrid. Alianza.

PALACIOS, J., MARCESI, Al., COL, C. (1990): Desarrollo Psicológico y Educación. I. Psicología Evolutiva. Madrid. Alianza.

STASSEN BERGER, K., THOMPSON, R.A. (1997): Psicología del Desarrollo. Infancia y Adolescencia. Madrid: Panamericana.

TRIADO, C. (coord.) (1992): Psicología Evolutiva. Barcelona. Publicacions de la Universitat de barcelona.

ARTICLES I FOTOCÒPIES.

Llengua en què s'imparteix el curs: català

Núm. de crèdits ECTS: 4,5