ENSENYAMENT DE MESTRE

CURS 2000 - 01

Codi de l'assignatura: 11091021

Nom de l'assignatura: Alteracions en l'aprenentatge de la lectura i de l'escriptura.

Professor/a: Emília Molas Ramos

Període lectiu: Segon Quadrimestre

Nivell: Ensenyament de Mestres. Primer curs d'Educació Especial.

Tipus: Obligatòria

Programa:

BLOC 1: Alternatives actuals en l'enfocament de les dificultats d'aprenentatge de la llengua escrita. Característiques definitòries dels models interactius i psicolingüístics. Factors del subjecte i del text. Les estratègies. Suggeriments per a la innovació.

BLOC 2: Els processos psicològics implicats en l'aprenentatge de la lectura. El reconeixement de les paraules i la comprensió lectora.

BLOC 3: Identificació i interpretació de les principals alteracions en l'aprenentatge de la lectura. Les necessitats educatives especials més freqüents associades a aquest aprenentatge

BLOC 4: Els processos psicològics implicats en l'aprenentatge de l'escriptura. La construcció del sistema alfabètic. La composició escrita.

BLOC 5: Identificació i interpretació de les principals alteracions en l'aprenentatge de l'escriptura. Les necessitats educatives especials més freqüents associades a aquest aprenentatge

BLOC 6: El tractament de la lectura i l'escriptura en el Currículum de l'Educació Infantil i de l'Educació Primària.

BLOC 7: Les pràctiques educatives de l'ensenyament i aprenentatge de la lectura i l'escriptura i els enfocaments tradicionals entorn de les alteracions de la llengua escrita.

Objectius: Construir amb fonament un model interpretatiu dels processos psicològics implicats en els aprenentatges de la llengua escrita i conèixer d'una manera ordenada i aprofundida la naturalesa de les principals alteracions de la lectura i escriptura que es presenten a l'escola, les causes que les originen i la seva interpretació

Bibliografia:

BELINCHÓN, M; RIVIÈRE, A; IGOA, JM (1992): Psicologia del Lenguaje. Investigación y teoria. Madrid. Trotta. (Cap. 9, 10 i 11)

RUEDA, M (1995) La lectura: adquisición, dificultades e intervención. Salamanca: Amarú.

SÀNCHEZ, E. (1998) Comprensión y redacción de textos. Barcelona, Edebé.

TEBEROSKY, A. (coord.)(1997Psicopedagogia de la lectura i de l'escriptura. Barcelona, Universitat Oberta de Catalunya.

Mètodes d'ensenyament: La dinàmica de treball en les sessions s'adequarà als diferents blocs del programa i serà variada:

- L'exposició oral per part de la professora.

- Resolució d'activitats proposades.

- Lectura de materials complementaris.

- Maneig i domini del currículum .

- Activitats d'observació i pràctiques a l'escola.

- Recopilació i anàlisi dels materials de lectura i escriptura utilitzats a l'escola.

Tipus d'avaluació: Avaluació continuada: preparació d'activitats, anàlisi i comentari de textos i articles, recull bibliogràfic, dossier, treballs pràctics. Es tindrà en compte l'actitud i participació en el curs. En finalitzar el quadrimestre es realitzarà una prova escrita.

Llengua en què s'imparteix el curs: Català

Núm. de crèdits ECTS: 4'5