ENSENYAMENT DE MESTRE

CURS 2000 - 01

Codi de l'assignatura: 11091020

Nom de l'assignatura: TRASTORNS DE CONDUCTA I PERSONALITAT

Professor/a: Josepa Canals Sans

Període lectiu: 2on quadrimestre

Nivell:

Tipus: Troncal

Programa:

Bloc I. Aspectes introductoris i generals

 1. Concepte i models en psicopatologia infantil
 2. L'etiologia en els trastorns dels nens
 3. Bloc II. Síndromes psicopatològiques

 4. Trastorns de l'eliminació
 5. Problemes en el desenvolupament psicosexual
 6. Trastorns de la conducta alimentària
 7. Alteracions i trastorns psicomotors
 8. Trastorn per dèficit d'atenció i hiperactivitat
 9. Trastorns de conducta
 10. Trastorns d'ansietat
 11. Trastorns depressius
 12. Trastorns generalitzats del desenvolupament
 13. Trastorns psicòtics

Objectius:

Proporcionar als alumnes els coneixements bàsics de la psicopatologia que es pot donar en nens. Així doncs, en l'entorn escolar, el mestre/a d'Educació Especial pugui reconèixer els problemes i saber assesorar o intervenir en els mateixos.

Bibliografia:

González R. (1998). Psicopatología del niño y del adolescente. Madrid: Pirámide

Parmelee D.X. (1998). Psiquiatría del niño y del adolescente. Madrid: Harcourt Brace.

Rodríguez Sacristán J. (1995). Psicopatología del niño y del adolescente (2 vol). Sevilla: Universidad de Sevilla.

Wicks-Nelson R, Israel Allen C. (1997). Psicopatología del niño y del adolescente. Madrid: Prentice Hall.

Es recomanarà bibliografia específica per alguns temes.

Mètodes d'ensenyament: Crèdits teòrics: classe magistral. Crèdits pràctics: classe tipus seminari amb exposició de casos clínics i vídeos.

Tipus d'avaluació: Examen escrit

Llengua en què s'imparteix l'assignatura: Català

Núm. de crèdits ECTS: 6 cr.