ENSENYAMENT DE MESTRE

CURS 2000 - 01

Codi de l'assignatura: 11091017

Nom de l'assignatura: ASPECTES EVOLUTIUS I EDUCATIUS DE LA DEFICIÈNCIA MOTÒRICA

Professora: GENTZANE CARBAJO AREITIOBIRITXINAGA

Període lectiu / nivell / tipus: 2000/2001 - Mestre (Especial) - 1Q (Anual) - 2n curs

Programa:

Tema 1. Delimitacions conceptuals

Tema 2. El desenvolupament motòric normal

Tema 3. El sistema nerviós

Tema 4. Trastorns motors: TDAH, paràlisi cerebral, miopaties,...

Tema 5. Trastorns psicomotors: esquema corporal, lateralitat,...

Objectius:

Donar a conèixer a l'alumne les bases fisiològiques y psicològiques i explicar-ne etiologia i classificació de les deficiències motòriques per tenir un millor coneixement d'aquestes alteracions en la seva pràctica pedagògica.

Bibliografia:

Bobath B. (1994). Desarrollo motor en distintos tipos de parálisis cerebral. Panamericana: Madrid

Cerda M. (1990). Niños con necesidades educativas especiales. Promolibro: Valencia

Cobos (1995). El desarrollo motor y sus alteraciones. Pirámide: Madrid.

Cratty (1982). Desarrollo perceptual y motor en niños. Paidós: Barcelona.

Roca J( 1983). Desenvolupament motor i psicològic. INEF Barcelona. Generalitat de Catalunya.

Mètodes d'ensenyament: Classe teòrica i pràctica, amb comentari de casos clínics i diferents activitats en grup.

Tipus d'avaluació: examen oral i treball pràctic.

Llengua en què s'imparteix el curs: CATALÀ-CASTELLÀ

Número de crèdits ECTS: 3 cr. (quadrimestre) - 6 (anual)