ENSENYAMENT DE PSICOLOGIA

CURS 2000 - 01

Codi de l'assignatura: 11022254

Nom de l'assignatura: NEUROFISIOLOGIA COGNITIVA

Professor/a: Dra. M: Teresa Colomina Fosch

Període lectiu: 3r curs - 1r quadrimestre

Nivell: 2n cicle

Tipus: Optativa

Programa:

TEMA1. INTRODUCCIÓ A LA NEUROFISIOLOGIA.

TEMA 2. MÈTODES D'ESTUDI EN NEUROFISIOLOGIA.

TEMA 3. EL CERVELL COM A SUBSTRAT NEURAL PEL PROCESSAMENT COGNITIU. DESENVOLUPAMENT.

TEMA 4. CÒRTEX.

TEMA 5. ATENCIÓ.

TEMA 6. PERCEPCIÓ I RECONEIXEMENT.

TEMA 7. MEMÒRIA I RECORD.

TEMA 8. SISTEMES DE COMUNICACIÓ. LLENGUATGE.

TEMA 9. EL LÒBUL FRONTAL.

TEMA 10. PÈRDUA I RECUPERACIÓ DE FUNCIONS.

Objectius:

Es pretén que l'estudiant conegui les bases fisiològiques i les estructures anatòmiques implicades en el processament de la informació, així com alguns mecanismes cel·lulars coneguts per aquells processos complexes. A més, es revisaran aquelles eines que s'han utilitzat o s'utilitzen en l'actualitat diferenciant la seva especificitat i sensibilitat i remarcant la seva contribució als coneixements actuals.

Bibliografia:

  • Manual de Neurofisiología.

D.P. Cardinali. Ed. Diaz de Santos. (1992).

  • Neurociencia para el estudio de las alteraciones de la comunicación.

S.C. Bhatnagar y O.J Andy. (1997).

  • ** Neuropsicología.

C. Junqué, J. Barroso. Ed Sintesis Psicología. 1994.

  • Principles of neural Science.

ER Kandel, JH Schwartz. Ed Elsevier .1993. (anglés).

  • Fisiología de la conducta.

NR. Carlson. Ed. Ariel Psicología. 1999.

Mètodes d'ensenyament: classe teòrica i seminaris

Tipus d'avaluació: examen escrit i treball pràctic

Llengua en què s'imparteix l'assignatura: Català

Núm. de crèdits ECTS: 6