ENSENYAMENT DE PSICOLOGIA

CURS 2000 - 01

Codi de l'assignatura: 11022239

Nom de l'assignatura: ERGONOMIA

Professor: XAVIER MORIONES PELLISSA

Període lectiu: 2n QUADRIMESTRE. Curs 2000-01

Nivell: 2n cicle - 3 curs

Tipus: OPTATIVA

Programa:

I: L'ESTRÈS:

1.- El senyal d'alarma i el patró fixe de comportament

2.- La síndrome general d'adaptació

3.- Antecedents històrics i definicions de l'estrès

4.- L'estrès com a resposta adaptativa de l'organisme

5.- Diferències conceptuals i semblances simptomàtiques de l'estrès, l'ansietat, la frustració, el conflicte i les síndromes reactives

6.- Els mediadors biològic, cognitiu i social. Conceptualització i dinàmica dels mecanismes de defensa

7.- L'estrès i les diferències individuals

8.- L'afrontament

9.- Estrès i salut

10.- L'estrès laboral: models d'nvestigació. El "burnout"

11.- L'estrès i l'Organització

II: ESTRÈS I ERGONOMIA

Objectius: Introduir l'alumne en el coneixement de la fenomenologia de l'estrès des d'una vessant psicosocial. Relacionar l'estrès amb la pràctica professional i el seu objecte de treball.

Bibliografia:

Enríquez Soriano, A. (1997). Estrés: Cómo aprender en la encrucijada. Madrid. Olalla.

McKay, M. (1986). Técnicas cognitivas para el tratamiento del estrés. Barcelona. Martínez Roca.

Mondelo, P. (1997). Ergonomía. 2 ed. Barcelona. Ediciones UPC/Mutua Universal.

Peirò, J.M. (1992). Desencadenantes del estrés laboral.

Rodriguez, A. (1988). Psicología de las Organizaciones.. Valencia. Promolibro.

Mètodes d'ensenyament: Classes teòriques i seminari.

Tipus d'avaluació: Examen escrit al final del quadrimestre. Assistència al seminari d'un mínim del 80% del temps total.

Llengua en què s'imparteix l'assignatura: Català

Núm. de crèdits ECTS: 6