ENSENYAMENT DE PSICOLOGIA

CURS 2000 - 01

Codi de l'assignatura: 11022234

Nom de l'assignatura: Dificultats d'aprenentatge

Professor/a: Gabriel Comes Nolla

Període lectiu: 3er. curs. 1er. Q. crèdits teòrics :1,5; crèdits pràctics:1,5

Nivell:

Tipus:

Programa:

I-MARC CONCEPTUAL

1- Dificultats d'aprenentatge escolar. Concepte.

2-Teories i models de les incapacitats per a l'aprenentatge.

3-Avaluació i identificació.

4-Planificació de la intervenció educativa.

5- Estratègies per a ensenyar i per aprendre

II-INTERVENCIO EDUCATIVA EN LES DIFICULTATS D'APRENENTATGE

1- Dificultats d'aprenentatge del llenguatge. La dislàlia. Concepte. Tipus. Diagnòstic i intervenció educativa.

L'afàsia. Concepte. Tipus. Intervenció educativa.

2- Ensenyament de la lectura a estudiants amb incapacitats per a l'aprenentatge. Concepte de lectura. Teories i models de lectura. Desenvolupament de l'aprenentatge de la lectura. Dificultats en l'aprenentage de la lectura. Intervenció educativa.

3- Ensenyament de l'escriptura a estudiants amb incapcitats per a l'aprenentatge. Etiologia de les dificultats. Tractament de les dificultats de l'escriptura. Tractament educatiu de la composició escrita.

4- Ensenyament de l'ortografia a estudiants amb incapacitats per a l'aprenentage. Cognició , metacognició i ortografia. Avaluació i classificació dels errors ortogràfics. Intervenció educativa.

ACTIVITATS:

- Lectura d'articles i llibres

- Anàlisi i creació de programes reeducatius

- Anàlisi i creació de material didàctic

- Anàlisi i valoració de documents audiovisuals

- Anàlisi i discussió dels continguts fonamentals

 

Objectius:

- Analitzar les característiques fonamentals dels subjectes amb necessitats educatives especials - subjectes amb dificultats d'aprenentatge- i les directrius per al seu diagnòstic i tractament.

- Tenir els coneixements tècnics de caràcter pedagògic i didàctic per a utilitzar-los en situacions reals.

- Elaborar, experimentar i valorar programes, instruments i materials específics adequats als subjectes que s'estudien a la nostra assignatura.

- Formar professionals capaços de responsabilitzar-se a nivell superior de les tasques i serveis del seu camp i col.laborar amb altres professionals i investigadors.

Bibliografia:

 

- ACOSTA,V. et al.(1996): La evaluación del lenguaje. Ediciones Aljibe.

- BELTRAN, J.(1993): Procesos, estrategias y técnicas de parendizaje. Síntesis. Madrid.

- BELTRAN,J. et al. (1993): Intervención psicopedagógica. Pirámide. Madrid.

- BAUMANN,J. et al. (1990): La comprensión lectora. Aprendizaje.Visor. Madrid.

- BERMEJO,V.; LAGO,M.O(1991): Aprendiendo a contar. Su relevancia en la comprensión y fundamentación de los primeros conceptos matemáticos. CIDE-MEC. Madrid.

- BRISSIAUD,R.(1993): El aprendizaje del cálculo. Más allá de Piaget y de la teoría de los conjuntos. Aprendizaje-Visor. Madrid.

- BURON,J (1996): Enseñar a aprender. Introducción a la metacognición. Ediciones Mensajero. Bilbao.

- CALLEJO,M. L.(1994): Un club matemático para la diversidad. Narcea. Madrid.

- CAMPS, A. et al.(1989): L'ensenyament de l'ortografia. Graó. Barcelona.

- CARBONERO,M.A.(ED.)(1993): Dificultades de aprendizaje. Tendencias y orientaciones actuales en la escuela. ICE Universidad de Valladolid.

- CASSANY,D. (1993): Reparar l'escriptura. Graó. Barcelona.

- COOPER,J.(1990): Cómo mejorar la comprensión lectora. Aprendizaje-Visor. Madrid.

- CUETOS,V.F. (1993): Psicologia de la escritura (Diagnóstico y tratamiento de los trastornos de escritura). Escuela Española. Madrid.

- GALLARDO; GALLEGO (1995): Manual de logopedia escolar. Ediciones Aljibe. Málaga.

-GARCIA,J.(1995): Manual de dificultades de aprendizaje. Narcea. Madrid.

-GARTON,A.F.(1994): Interacción social y desarrollo del lenguaje y la cognición. Paidós. Barcelona.

- GRAVES,D.H.(1991): Didáctica de la escritura. Morata. Madrid.

- HELM,N, ALBERT,M.l.(1994): Manual de terapia de la afasia. Ed. Médica Panamericana. Madrid.

- HULME,CH; MACKENZIE (1994): Dificultades graves en el aprendizaje. El papel de la memoria de trabajo. Ariel Psicología. Madrid.

- JIMENEZ; ARTILES (1989): Cómo prevenir y corregir las dificultades en el aprendizaje de la lecto-escritura. Síntesis. Madrid.

- LABARADOR,F.J. et al.(1993): Manual de técnicas de modificación y terapia de conducta. Pirámide. Madrid.

- MANSO,A.J. et al. (1996): Dificultades de aprendizaje. (escritura, ortografía y cálculo). Editorial Centro de Estudios Ramón Areces. Madrid.

 

- MAYER, R.(1986): Pensamiento, resolución de problemas y cognición. Paidós. Barcelona.

- RUEDA,M.(1995): La lectura. Adquisición, dificultades e intervención. Amarú. Salamanca.

- SALGADO,H. (1993): Qué es la ortografía? AIQUE. Argentina.

- SALVADOR,F.(1997): Dificultades en el aprendizaje de la expresión escrita. Una perspectiva didáctica. Aljibe. Málaga.

- SANCHEZ,A, TORRES.J.A.(Coord)(1996): Educación ESpecial II. Ambitos específicos de intervención. Ediciones Pirámide. Madrid.

- SOLE,I. (1992): Estrategias de lectura. Graó & ICE Universitat Barcelona.

- TEBEROSKY,A.(1993): Aprendiendo a escribir. Cuadernos de Educación. ICE. U. Barcelona.

- YUSTE,C.(1994): Los programas de mejora de la inteligencia. CEPE. Madrid.

Mètodes d'ensenyament:

La classe es fonamentarà en els següents principis:

- Explicació per part del professor dels continguts bàsics de la matèria.

- Anàlisi, discussió i avaluació dels continguts bàsics de la matèria.

- Presentació i posada en comú de les activitats dels alumnes.

- Treball sobre documents escrits i audiovisuals.

- Mitjançant la investigació i la lectura dels llibres obligatoris, s'aprofundirà en els temes capitals del programa.

Tipus d'avaluació:

L'avaluació es realitzarà a partir de la valoració de:

- Activitats pràctiques realitzades a classe.................. 20%

- Treball en grup sobre algun aspecte bàsic

de l'assignatura................................................................. 35%

- Examen escrit sobre conceptes fonamentals

de l'assignatura explicats a classe.................................... 45%

(Per aprovar l'assignatura,cal superar satisfactòriament tots els aspectes a valorar)

Llengua en què s'imparteix el curs: català

Núm. de crèdits ECTS: crèdits teòrics :1,5; crèdits pràctics:1,5